મુખપૃષ્ઠઆંકડાકીય માહિતીવાર્ષ‍િક અહેવાલ

વાર્ષ‍િક અહેવાલ

અનુક્રમણિકા

અ.નંપ્રકરણની વિગતઅ.નંપ્રકરણની વિગત
-સુરત જીલ્‍લો – ઉડતી નજરે૧૧બાંધકામ શાખા
-સુરત જીલ્‍લાની સામાન્‍ય માહિતી૧૨સિંચાઇ શાખા
પંચાયત શાખા૧૩મેલેરિયા શાખા
વિકાસ શાખા૧૪હિસાબી શાખા
ઘરથાળ (વિકાસ શાખા)૧૫સંકલિત બાલ વિકાસ યોજના
સમાજ કલ્‍યાણ શાખા૧૬દબાણ શાખા
આરોગ્‍ય શાખા૧૭આંકડા શાખા
શિક્ષણ શાખા૧૮મહેસુલ શાખા
કુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા૧૯આયુર્વેદ શાખા
પશુપાલન શાખા૨૦રજીસ્‍ટ્રી શાખ
સહકાર શાખા૨૧સામાન્‍ય વહીવટ શાખા

૧૦ખેતીવાડી શાખા


અ.નંપત્રકોની વિગતઅ.નંપત્રકોની વિગત
જીલ્‍લા પંચાયત કચેરીનું બંધારણ૧૧પશુપાલન ક્ષેત્રે કાર્યસિદ્ધ‍િ દર્શાવતુંપત્રક
જીલ્‍લા પંચાયત સુરતનાં પ્રમુખની ચુંટણી૧૨પશુપાલન શાખાની પ્રવૃત્તિ
જીલ્‍લા પંચાયતમાં શાખાવાર ફાળવેલ નિમેલ અધિકારી કર્મચારીની વિગત૧૩ઔધોગિક તાલીમ શાળાની માહિતી દર્શાવતું પત્રક (સહકાર શાખા)
જીલ્‍લા પંચાયતની આવક અને ખર્ચ ૧૪સહકાર ક્ષેત્રે સિદ્ધ‍િ દર્શાવતું પત્રક
જીલ્‍લા પંચાયત કચેરી સુરતની વિવિધ સમિતિઓની મળેલ બેઠકોમાં તેમાં થયેલ ઠરાવો ૧૫મેલેરિયા શાખાનો વા‍ર્ષ‍િક વહીવટી અહેવાલ
આરોગ્‍ય વિષયક ક્ષેત્રે સિદ્ધ‍િ દર્શાવતું પત્રક ૧૬કુટુંબ કલ્‍યાણ ક્ષેત્રે થયેલ પત્રક
ગ્રામ્‍ય માર્ગ બાંધકામ ક્ષેત્રે સિદ્ધ‍િ દર્શાવતું પત્રક ૧૭ગૃહ નિર્માણ યોજના હેઠળ કાર્ય સ‍િદ્ધ‍િ
શિક્ષણ ખાતા ધ્‍વારા થયેલ પ્રગતિ દર્શાવતું પત્રક ૧૮સુરત જીલ્‍લાની તાલુકાવાર વિગત
સમાજ કલ્‍યાણ શાખાઓ ધ્‍વારા છાત્રાલયોની વિગત ૧૯ઇ-ગ્રામ યોજના અંતર્ગત થયેલ કામગીરી
૧૦ખેતીવાડી ક્ષેત્રે કાર્યસિદ્ધ‍િ દર્શાવતુંપત્રક


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 29/8/2017

વપરાશકર્તાઓ : 604704