Taluka Development Officer's List

Sr. NoTaluka NameOfficerSTD CodeFax No.Office No.Res No.Mobile
1Mandavi Shri A C Patani2623221024222886, 2210242210748980030902
2Mahuva Shrimati A R Parmar2625255031255890, 255722-9825791455
3Baradoli Shri R L Parmar2622221618221618-8980030903
4Mangrol Shri R M Vasava26292202242202242202518980030907
5Choryasi Shri V C Bagul2612651063265106326559638980030904
6Olapad Shri D D Vaghela2621222094221253, 221066-8980030908
7Kamarej Shri H P Vaghela2621255264
255163, 252087
-8980030905
8Palasana Shri Sunil P Vasava2622264123
264460, 264224
-9879005673, 8980030909
9Umarapada Shri N M Halpati2629253484253530-8980030910, 9228188099

Last Update : 24/12/2014

Users : 540034