મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા

જીલ્લાની સામાન્‍ય રૂ૫ રેખા


અ.નં.વિગતઆંકડાકીય માહિતી
જિલ્લાનું ભૌગોલિક સ્થાનઉ.અ.૨૧-૨૧-૨૩ પુ.રે.૭૨ ૩૮-૭૪ ૨૩
કુલ ક્ષેત્રફળ (ચો.કી.મી.)૪૩૨૬.૯૭
આબોહવાસમધાત ઉષ્ણ
જમીન (હેકટરમાં)૪૩૨૬૮૯
નદીઓતાપી,કીમ,મીઢોળા,પુણા, અંબિકા
પાકડાંગર,શેરડી,જુવાર,મગફળી,કેળ
કુલ તાલુકા -૧૦ (સુરત સીટી તાલુકા સહિત)
કુલ ગામ૭૨૯
ગ્રામ પંચાયતની સંખ્યા૫૬૭
૧૦મહાનગરપાલિકા
૧૧નગરપાલિકા
૧૨સુરત જિલ્લા કુલ વસતિ ૨૦૦૧ મુજબ૪૨૭૫૫૪૦
  ગ્રામ્ય ઃ- પુરુષ ૨૦૦૧ મુજબ ૬૨૫૬૩૦
  સ્રી૫૮૧૦૯૪
  કુલ૧૨૦૬૭૨૪
  શહેરી પુરુષ ૧૭૩૬૪૪૨
  સ્રી૧૩૩૨૩૭૮
  કુલ૩૦૬૮૮૧૬
૧૩અનુસુચિત જાતિ ઃ- પુરુષ ૨૦૦૧ મુજબ૮૨૮૩૯
  સ્રી૭૮૧૦૦
  કુલ૧૬૦૯૩૯
૧૪અનુસુચિત જનજાતિઃ- પુરુષ ૪૦૯૬૦૯
  સ્રી૩૯૭૫૪૭
  કુલ૮૦૭૧૫૬
૧૫રાજયની કુલ વસતિ સામે જિલ્લાની કુલ વસતિનું પ્રમાણ ૮.૪૩ રૂ.
૧૬શહેરી વસતિનું પ્રમાણ૧૬.૨૧ રૂ
૧૭ગ્રામ્ય વસતિનું પ્રમાણ૩.૮૦ રૂ.
૧૮વસતિની ગીચતા (દર ચો.કિ.મી.દીઠ )૧૦૨૮.૩૮
૧૯વસતિ વૃધ્ધિ દર(૧૯૯૧ થી ૨૦૦૧ દરમ્યાન)૫૪.૩૦ રૂ.
૨૦સાક્ષરતાનું પ્રમાણ (ટકામાં) 
  પુરુષો ૮૧.૫૦ રૂ.
  સ્રી ૬૬.૪૦ રૂ.
  કુલ ૭૪.૬૦ રૂ.
૨૧ કુલ કામ કરનાર ૧૭૮૬૩૦૫
  ગ્રામ્ય ૬૦૫૨૦૭
  શહેરી ૧૧૮૧૦૯૮
૨૨ખેડૂત૧૦૭૨૧૮
  ગ્રામ્ય ૧૦૧૩૪૮
  શહેરી ૫૮૭૦
૨૩ખેત મજૂર૨૫૧૮૦૮
  ગ્રામ્ય ૨૩૦૩૫૧
  શહેરી ૨૧૭૨૭
૨૪આરોગ્યની સવલતો (ગ્રામ્ય વિસ્તાર) 
 (અ)સિવિલ હોસ્પિટલ સુરત
 (બ)સામૂહિક આરોગ્ય કેન્દ્ર૧૩
 (ક)પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્ર૪૭
 (ડ)પેટા આરોગ્ય કેન્દ્ર૩૪૩
૨૫પશુ ચિકિત્સાની સવલતો (ગ્રામ્ય વિસ્તાર) 
 (અ)પશુ દવાખાના૧૧
 (બ)પશુ દવાખાના-પેટા કેન્દ્ર ૨૬
૨૬૨૦૦૭ ની ૧૮મી પશુધન ગણતરી મુજબ ( કામ ચલાઉ )૬૨૩૫૯૮
 (૧) ગાય૨૧૩૧૦૭
 (૨) ભેંસ૨૧૯૨૪૩
 (૩) ધેટા-બકરા૯૨૨૮૦
 (૪) અન્ય પશુધન૯૮૯૬૮
 (૫) મરધાં-બતકાં૭૦૭૨૦૫
૨૭વિજળીકરણ થયેલ વસતિ વાળા ગામ૭૨૯
૨૮પીવાના પાણીની સવલતવાળા ગામ૭૨૯
૨૯બારેમાસ એસ.ટી.ની સવલત ધરાવતા ગામ૭૨૯
૩૦જિલ્લા પંચાયત સંચાલિત - 
 (અ)પ્રાથમિક શાળાની સંખ્યા ૧૦૩૫
૩૧(અ) ખાનગી શાળાની સંખ્યા (ગ્ના. તથા શહેરી)૪૧૧
 (બ) માધ્યમિક/ઉચ્ચતર માધ્યમિક શાળાની સંખ્યા૬૩૬
 (ક) કોલેજ/ટેકનીકલ શાળાની સંખ્યા૬૬
૩૨સસ્તા અનાજની (વાજબી ભાવ) દુકાનો૯૮૭
૩૩યાત્રા અને પ્નવાસનાં સ્થળો 
૩૪મોટા ઉધોગો ૮૪૯
૩૫આંગણવાડી૨૧૮૩
૩૬રાષ્ટ્રીય કૃત બેંકો૨૨૬
૩૭સહકારી બેંકો ૧૧૧
૩૮વીજળી મથકો૧૨
 ક્ષમતા૫૦૭૧ મેગાવોટ
૩૯કુલ વિસ્તાર૪૩૧૧૨૪
 ચોખ્ખો જંગલ વિસ્તાર૩૬૬૮૦
 ઉજજડ અને ખેડી ન શકાય૧૦૧૬૭
 બિનખેતીના ઉપયોગની જમીન૩૮૯૦૩
 કાયમી ચરણ૧૬૯૬૮
 પરચુરણ વાવેતર વિસ્તાર૧૧૧૦
 ખેડી શકાય તેવી જમીન૩૨૭૨૯૬
 ચાલુ પડતર૮૮૩૧
 અન્ય પડતર૧૯૪૬
 ચોખ્ખો વાવેતર વિસ્તાર૨૮૫૬૭૧
 એક કરતાં વધુ વાવેતર વિસ્તાર૩૦૦૧૬
 એંકદર વાવેતર વિસ્તાર૩૧૫૬૮૭
૪૦કુલ મંડળી૨૮૧૮
 સેવાલેમ્પસ મંડળી૧૬૧
 ક્રેડીટ સોસાયટી૨૪૯
 ફળ-શાકભાજી મંડળી૩૩
 હાઉસીંગ સોસાયટી૧૬૬૬
 એ પી.એમ.સી.
 દુધ મંડળી૪૫૮
 મજુર કામદાર મંડળી૭૭
 જંગલ કામદાર મંડળી૧૨
 પિયત મંડળી૧૫૧

 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 621661