મુખપૃષ્ઠજિલ્લા વિષે જીલ્લાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી

જીલ્લાની વસ્‍તી વિષયક માહિતી(વર્ષ:૨૦૧૧)


વસ્‍તી વધારાનો દર ૪૨.૨૪
વસ્‍તીની ગીચતા (દર ચો.કિ.મી. ‍દીઠ) ૧૩૩૭
દર હજાર પુરૂષોએ સ્‍ત્રીની સંખ્‍યા ૭૮૭
શહેરી વસ્‍તીની ટકાવારી ૭૯.૭૪
કુલ કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૨૫૫૩૫૪૨ (૪૧.૯૯)
મુખ્‍ય કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૨૪૦૫૨૮૮ (૩૯.૫૫)
સીમાત્રત કામ કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૧૪૮૨૫૪ (૨.૪૪)
કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી ૩૫૨૭૭૮૦ (૫૮.૦૧)

અ.ન. તાલુકાનું નામ વસ્તીની ગીચતા દર હજાર પુરૂષોએ સ્ત્રીની સંખ્યા કુલ કામ કરનારા અને તેની ટકાવારી મુખ્ય કામ કરનારાઓ અને ટકાવારી સીમાન્ત કામકરનારાઓ અને તેની ટકાવારી કામ નહી કરનારાઓ અને તેની ટકાવારી
ઓલપાડ ૨૮૮ ૯૦૬ ૪૫.૦૬ ૪૦.૮૨ ૪.૨૪ ૫૪.૯૪
માંગરોળ ૩૫૭ ૯૦૮ ૪૧.૬૩ ૩૬.૫૬ ૫.૦૬ ૫૮.૩૭
ઉમરપાડા ૩૨૭ ૯૮૯ ૫૩.૧૩ ૩૮.૬૫ ૧૪.૪૯ ૪૬.૮૭
માંડવી ૨૬૭ ૯૯૭ ૫૨.૨૮ ૪૨.૫૮ ૯.૭૦ ૪૭.૭૨
કામરેજ ૪૯૨ ૮૯૭ ૪૩.૬૩ ૪૦.૭૯ ૨.૮૪ ૫૬.૩૭
ચોર્યાસી ૮૧૯ ૬૪૦ ૫૦.૦૬ ૪૭.૫૭ ૨.૪૯ ૪૯.૯૪
૫લસાણા ૭૩૧ ૭૯૧ ૪૭.૨૮ ૪૩.૯૩ ૩.૩૫ ૫૨.૭૨
બારડોલી ૫૯૩ ૯૬૭ ૪૬.૦૧ ૪૧.૬૩ ૪.૩૮ ૫૩.૯૯
મહુવા ૪૦૯ ૯૭૦ ૪૭.૮૧ ૪૨.૨૩ ૫.૫૯ ૫૨.૧૯
૧૦ સુરત સીટી ૧૧૯૯૪ ૭૫૬ ૪૦.૧૭ ૩૮.૭૨ ૧.૪૪ ૫૯.૮૩
કુલ સુરત જિલ્લો
૧૩૩૭ ૭૮૭ ૪૧.૯૯ ૩૯.૫૫ ૨.૪૪ ૫૮.૦૧

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666288