મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે ધારાસભ્‍યશ્રી ની યાદી

પદાધિકારીશ્રી ધારાસભ્‍યશ્રીના નામો તથા ફોન નંબરની વિગતનું માહીતી

અ.નં.ધારાસભ્‍યશ્રી/પદાધિકારીશ્રીઓનું નામહોદોફોન ંનબર
માન.શ્રી ગણપતભાઈ વી.વસાવાધારાસભ્‍ય,માંગરોળ-ઉમરપાડા૯૮૨૫૩૬૨૭૨
માન.શ્રીમતિ સેવંતાબેન એચ.વસાવાપ્રમુખશ્રી તા.પં.ઉમરપાડા૯૪૨૭૧૭૭૮૦૯
માન.શ્રી રાજેન્‍દ્રભાઈ એમ.વસાવાકારોબારી અઘ્‍યક્ષશ્રી૯૯૭૯૨૧૮૪૮૪
માન.શ્રીમતિ રમીલાબેન એસ.વસાવાન્‍યાય સમિતિ અઘ્‍યક્ષ્અશ્રી૯૯૧૩૭૯૭૫૩૩
માન.શ્રી નટવરસિંહ આર.વસાવાઉપ પ્રમુખશ્રી જિ.પં.સુરત૯૯૧૩૬૬૨૩૨૧
માન.શ્રીશાંતિલાલ આર.વસાવાઅઘ્‍યક્ષ્અશ્રી સિંચાઈ સમિતિ ,સુરત૯૪૨૭૧૬૪૨૫૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 29/8/2017

વપરાશકર્તાઓ : 604710