મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


DDO
નામ : શ્રી કનકીપતી રાજેશ​
સરનામુ : ''વિકાસ'' ડી.ડી.ઓ. બંગલો ચોપાટી સામે,
ફોન નંબર :૦૨૬૧-૨૪૨૨૧૬૦, મો.નં. -
ફેકસ નંબર :૦૨૬૧-૨૪૫૦૦૯૧, ૨૪૧૨૫૪૩
ઇ-મેલ :ddo-sur@gujarat.gov.in

તાલુકા વિકાસ અધિકારીની માહિતી

અ.નં.તાલુકાનું નામઅધિકારીશ્રીનું નામકોડફેકસ નંબરકચેરી નંબરરહેઠાણ નંબરમોબાઈલ નંબર
માંડવીશ્રી એ.સી.પટણી૦૨૬૨૩૨૨૧૦૨૪૨૨૨૮૮૬, ૨૨૧૦૨૪૨૨૧૦૭૪૮૯૮૦૦૩૦૯૦૨
મહુવાશ્રીમતી પી.આર.પરમાર૦૨૬૨૫૨૫૫૦૩૧૨૫૫૮૯૦, ૨૫૫૭૨૨૯૮૨૫૭૯૧૪૫૫
બારડોલીશ્રી આર.એલ.પટેલ૦૨૬૨૨૨૨૧૬૧૮૨૨૧૬૧૮૮૯૮૦૦૩૦૯૦૩
માંગરોળશ્રી આર.એમ.વસાવા૦૨૬૨૯૨૨૦૨૨૪૨૨૦૨૨૪૨૨૦૨૫૧૮૯૮૦૦૩૦૯૦૭
ચોર્યાસી-૦૨૬૧૨૬૫૧૦૬૩૨૬૫૧૦૬૩--
ઓલપાડશ્રી ડી.ડી.વાધેલા૦૨૬૨૧૨૨૨૦૯૪૨૨૧૨૫૩, ૨૨૧૦૬૬૮૯૮૦૦૩૦૯૦૮
કામરેજશ્રી ધર્મેશ વજેસિંહ મકવાણા ૦૨૬૨૧૨૫૫૨૬૪૨૫૫૧૬૩, ૨૫૨૦૮૭૯૯૭૮૯૮૯૮૯૯
પલસાણા-૦૨૬૨૨૨૬૪૧૨૩૨૬૪૪૩૦, ૨૬૪૨૨૪--
ઉમરપાડા-૦૨૬૨૯૨૫૩૪૮૪૨૫૩૫૩૦--

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 621834