મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેડીડીઓ વિષે

ડીડીઓ વિષે


DDO
નામ : શ્રી ધિરજ કાનજીભાઇ પારેખ​
સરનામુ : ''વિકાસ'' ડી.ડી.ઓ. બંગલો ચોપાટી સામે,
ફોન નંબર :૦૨૬૧-૨૪૨૨૧૬૦, મો.નં. -
ફેકસ નંબર :૦૨૬૧-૨૪૫૦૦૯૧, ૨૪૧૨૫૪૩
ઇ-મેલ :ddo-sur@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666376