મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેચૂંટાયેલા સભ્‍યના નામ અને સરનામાં

ચૂંટાયેલા સભ્‍યના નામ અને સરનામાં

અ.નં.નામસરનામું
શ્રીમતી રોશની વિરેન્‍દ્રભાઈ પટેલ મહુવા -૧-અનાવલ,(અ.આ.જા.સ્‍ત્રી) મુ.પો.ઉમરા, તા.મહુવા, જિ.સુરત
શ્રીમતી દીનુબેન પ્રવિણભાઈ ચૌધરી માંડવી-ર-અરેઠ,(અ.આ.જા.સ્‍ત્રી) મુ.પો.નવું ફળીયું અરેઠ તા.માંડવી જિ.સુરત
શ્રી કિશોરભાઈ ડાહયાભાઈ માહયાવંશી બારડોલી-૩-બાબેન,(અ.જા.) રાયમ, તા.બારડોલી, જિ.સુરત
શ્રીમતી પુષ્‍પાબેન જીતેન્‍દ્રકુમાર મિસ્‍ત્રી પલસાણા-૪-ચલથાણ,(સા.શૈ.પછાતવર્ગ સ્‍ત્રી)કુંભાર ફળીયું મુ.પો.ચલથાણ, તા.પલસાણા જિ.સુરત
શ્રીમતી પારુલબેન નરેન્‍દ્રભાઈપટેલ ઓલપાડ-પ-દેલાડ,(સા.શૈ.પછાતવર્ગ સ્‍ત્રી) મુ.શેરડી તા.ઓલપાડ જિ.સુરત
શ્રીમતી રેખાબેન અર્જુનભાઈ ચૌધરી માંડવી-૬-દેવગઢ,(અ.આ.જા.સ્‍ત્રી) મુ.પીપલવાડા તા.માંડવી જિ.સુરત
શ્રીમતી ઈન્‍દુબેન દેવરામભાઈ વસાવા ઉમરપાડા-૭-ધાણાવડ,(અ.આ.જા.સ્‍ત્રી)વડગામ, પો.ખોટારામપુરા તા.ઉમરપાડા, જિ.સુરત
શ્રી ગીરીશભાઈ છોટુભાઈ ચૌધરી માંડવી-૮-ઘંટોલી,(અ.આ.જા.) મુ.તરસાડખુર્દ પો.સઠવાવ ,તા.માંડવી જિ.સુરત
શ્રી અરવિંદભાઈ રવજીભાઈ રાઠોડ માંડવી-૯-ગોદાવાડી(અ.આ.જા.) મુ.પો.ઉન તા.માંડવી જિ.સુરત
૧૦શ્રી સતિષભાઈ ભગુભાઈ પટેલ ચોર્યાસી-૧૦-હજીરા(સા.શૈ.પછાતવર્ગ) મુ.પો.હજીરા, માતાફળીયા,તા.ચોર્યાસી જિ.સુરત
૧૧શ્રી યોગેશ ભગવાન પટેલ ચોર્યાસી-૧૧-ઈચ્‍છાપોર(સા.શૈ.પછાતવર્ગ) મુ.પો.ઈચ્‍છાપોર ઘંટી મહોલ્‍લો, તા.ચોર્યાસી જિ.સુરત
૧રશ્રીમતી પુષ્‍પાબેન નિલેશભાઈ ચૌધરી માંગરોળ-૧ર-ઝંખવાવ(અ.આ.જા.સ્‍ત્રી) મુ.પાતલદેવી પો.નાંદોલા,તા.માંગરોળ જિ.સુરત
૧૩શ્રી રૂખીબેન બાબુભાઈ રાઠોડ બારડોલી-૧૩-કડોદ(અ.આ.જા.સ્‍ત્રી) મુ.પો.ગામીત ફળીયુ,કડોદ તા.બારડોલી જિ.સુરત.ત
૧૪શ્રીમતી પ્રીતીબેન વિપુલભાઈ પટેલ કામરેજ-૧૪-કામરેજ(સામાન્‍ય સ્‍ત્રી) પટેલફળીયુ પાસોદરા ગામ, તા.કામરેજ જિ.સુરત
૧પશ્રી તુષારભાઈ જગદીશભાઈ પટેલ મહુવા-૧પ-કરચેલીયા(અ.આ.જા.) મુ.ખરવાણ તા.મહુવા જિ.સુરત
૧૬શ્રીમતી જીજ્ઞાસાબેન વિનોદભાઈ રાઠોડ પલસાણા-૧૬-કારેલી(અ.આ.જા.સ્‍ત્રી) રોડ ફળીયું, મુ.પો.દસ્‍તાન તા.પલસાણા જિ.સુરત
૧૭શ્રી દર્શનકુમાર અમરતલાલ નાયક કામરેજ-૧૭-કઠોર(બિનઅનામત સામાન્‍ય) મુ.પો.સાંધિયેર વાવ ફળિયું, તા.ઓલપાડ જિ.સુરત
૧૮શ્રીમતી રાધાબેન મોહનભાઈ કાકડીયા કામરેજ-૧૮-ખોલવડ(સામાન્‍ય સ્‍ત્રી) ઓમ ટાઉનશીપ-ર, મુ.પો.પાસોદરા તા.કામરેજ
૧૯શ્રી પદમાબેન પ્રવિણભાઈ પટેલ ઓલપાડ-૧૯-કીમ(સામાન્‍ય સ્‍ત્રી) ૯૭-રંગકૃપા સોસાયટી-૧, મુ.કીમ, તા.ઓલપાડ જિ.સુરત
ર૦શ્રીમતી યાસ્‍મીનબેન ફૈજલ દાવુદજી માંગરોળ-ર૦-કોસંબા(સામાન્‍ય સ્‍ત્રી) ઈશાક બંગલો,શાહીનપાર્ક, જુની મરીયમ હોસ્‍પિટલ સામે, કોસંબા તા.માંગરોળ,જિ.સુરત
ર૧શ્રીમતી હીનાબેન સુનીલસિંહ ગોહીલ ચોર્યાસી-ર૧-કુંભારીયા(સામાન્‍ય સ્‍ત્રી) ભા.જ.પ.૧ર૧,રાજપુત ફળીયું, મુ.પો.ખરવાસા, તા.ચોર્યાસી જિ.સુરત
રરશ્રી વિપુલભાઈ જગુભાઈ પટેલ મહુવા-રર-મહુવા(અ.આ.જા.) મુ.પો.મીયાપુરા તા.મહુવા જિ.સુરત
ર૩શ્રી ચંદુભાઈ વિશ્રામભાઈ વસાવા માંગરોળ-ર૩-માંગરોળ(અ.આ.જા.) મુ.ગડકાછ, પો.વસરાવી, તા.માંગરોળ,જિ.સુરત
ર૪શ્રી હિતેન્‍દ્રભાઈ વનમાળીભાઈ પટેલ ઓલપાડ-ર૪-મોર(બિન અનામત સામાન્‍ય) મુ.નઘોઈ પો.કમરોલી તા.ઓલપાડ જિ.સુરત
રપશ્રી ઠાકોરભાઈ મકનભાઈ પટેલ ચોર્યાસી-રપ-મોરા(બિન અનામત સામાન્‍ય) મુ.પો.વાંસવા, માતા ફળિયું, તા.ચોર્યાસી જિ.સુરત
ર૬શ્રી દિપકભાઈ અભેંિસંગભાઈ વસાવા માંગરોળ-ર૬-નાનીનરોલી(અ.આ.જા.) મુ.પો.ઝીનોરા તા.માંગરોળ જિ.સુરત
ર૭શ્રી સુરેશભાઈ જગુભાઈ પટેલ કામરેજ-ર૭-નવાગામ(બિન અનામત સામાન્‍ય) મુ.પો.કડોદ તા.બારડોલી જિ.સુરત
ર૮શ્રીમતી ગીતાબેન વિનોદભાઈ પટેલ ઓલપાડ-ર૮-ઓલપાડ(સામાન્‍ય સ્‍ત્રી) મુ.પો.માસમા તા.ઓલપાડ જિ.સુરત
ર૯શ્રીમતી ભાવિનીબેન અતુલભાઈ પટેલ પલસાણા-ર૯-પલસાણા(સામાન્‍ય સ્‍ત્રી) પટેલ ફળીયું મુ.પો.એના, તા.પલસાણા,જિ.સુરત
૩૦શ્રી ધનસુખભાઈ નાથુભાઈ પટેલ ઓલપાડ-૩૦-પીંજરત(બિન અનામત સામાન્‍ય) મુ.પો.બરબોધન તા.ઓલપાડ જિ.સુરત
૩૧શ્રી અફઝલખાન હાજીહબીબીખાન પઠાણ માંગરોળ-૩૧-પીપોદરા(બિન અનામત સામાન્‍ય) મુ.પો.ભાટકોલ, તા.માંગરોળ,જિ.સુરત
૩રશ્રીમતીશર્મિષ્ઠાબેન જયંતિભાઈ પટેલ ઓલપાડ-૩ર-સાયણ(સામાન્‍ય સ્‍ત્રી) બી/૧૬,સંગીતાપાર્ક સોસાયટી,કોઝવેરોડ,તાડવાડી,રાંદેરરોડ, સુરત.૩૯પ૦૦૯
૩૩શ્રીમતી મીનાબેન સુરેશભાઈ ચૌધરી બારડોલી-૩૩-સુરાલી(અ.આ.જા.) મુ.પો.કાટી ફળિયા, મઢી, તા.બારડોલી જિ.સુરત
૩૪શ્રીમતી હેમલતાબેન મુકેશભાઈ વસાવા માંડવી-૩૪-તડકેશ્‍વર(અ.આ.જા.) મુ.પો.તડકેશ્‍વર તા.માંડવી જિ.સુરત
૩પશ્રી હિતેન્‍દ્રસિંહ કિશોરસિંહ વાંસીયા ચોર્યાસી-૩પ-તલંગપોર(બિન અનામત સામાન્‍ય) યોગેશ્‍વર કોમ્‍પલેક્ષ ફલેટ નં.ર૦૯, મુ.પો.પારડીકણદે તા.ચોર્યાસી જિ.સુરત
૩૬શ્રી જગુભાઈ મોરારભાઈ પટેલ કામરેજ-૩૬-ઉભેળ(બિન અનામત સામાન્‍ય) મુ.પો.ઉભેળ, તા.કામરેજ,જિ.સુરત
૩૭શ્રી સામસિંગભાઈ પોહનાભાઈ વસાવા ઉમરપાડા-૩૭-વાડી(અ.આ.જા.) કાલીજામણ પો.સરવણ ફોકડી તા.ઉમરપાડા જિ.સુરત
૩૮શ્રીમતી લલિતાબેન રમેશભાઈ પટેલ મહુવા-૩૮-વલવાડા(અ.આ.જા.સ્‍ત્રી) મુ.પો.કરચેલીયા તા.મહુવા જિ.સુરત
૩૯શ્રી મગનભાઈ છોટુભાઈ હળપતિ બારડોલી-૩૯-વાંકાનેર(અ.આ.જા.)મુ.પો.વાંકાનેર, ભુધર ફળિયું,તા.બારડોલી
૪૦શ્રી અનિલભાઈ મોહનભાઈ પટેલ બારડોલી-૪૦-વરાડ(અ.આ.જા. મુ.કંટાળી પો.ખોજ, તા.બારડોલી જિ.સુરત.

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 29/8/2017

વપરાશકર્તાઓ : 605019