મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેજાહેર પ્રતિનીઘીઓ

જાહેર પ્રતિનીઘીઓ

અ. નં.સીટનો પ્રકારસીટનો પ્રકાર તથા મત વિસ્‍તારચુંટાયેલ જિલ્‍લા પંચાયત સદસ્‍યશ્રીનું નામસરનામુજાતિફોન નંબર
અનુસૂચિત આદિજાતિકરચેલીયા-૧પતુષારભાઈ જગદીશભાઈ પટેલમુ.ખરવાણ, તા.મહુવા,જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૯૦૯૦૧૫૭૨૧
અનુસૂચિત આદિજાતિમહુવા-રરવિપુલભાઈ જગુભાઇ પટેલમુ.મીયાપુરતા.મહુવા, જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૯૧૩૬૬૪૧૨૮
અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીઅનાવલ-૧રોશનીબેન વિરેન્‍દ્રભાઈ પટેલમુ.પો.ઉમરા તા.મહુવા,જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૮૭૯૮૬૩૬૯૨
અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીવલવાડા-૩૮લલિતાબેન રમેશભાઈ પટેલમુ.પો.કરચેલીયા તા.મહુવા,જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૪૨૭૧૨૪૦૭૭
સા.શૈ.પછાત વર્ગ સ્‍ત્રીઅનાવલ-૧જયાબેન રમેશભાઈ પ્રજાપતીમુ.પો.વલવાડા, તા.મહુવા,જિ.સુરતસા.શૈ.પછાત વર્ગ ૯૯૭૯૪૯૯૯૪૮
અનુસૂચિત આદિજાતિબામણીયા-રઈશ્‍વરભાઈ છોટુભાઈ ગરાસિયામુ.વાંસકુઈ,તા.મહુવા, જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૯૭૯૩૯૩૮૮૬
અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીબુટવાડા-૩મધુબેન હરિપ્રસાદભાઈ પટેલમુ.અલગટ,પો.ખારા બુટવાડા
તા.મહુવા,જિ.સુરત
અ.જ.જા૯૯૦૯૮૩૯૭૭૦
અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીદેદવાસણ-૪વિરમતીબેન સુભાષચંદ્ર પટેલરહે.વૃન્‍દાવન સોસાયટી,કરચેલીયા
તા.મહુવા,જિ.સુરત
અ.જ.જા૯૪૨૬૬૫૫૯૯૩
અનુસૂચિત આદિજાતિડુંગરી-પનયનકુમાર ઠાકોરભાઈ પાવાગઢીરહે.નળધરા,તા.મહુવા, જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૯૭૯૮૭૦૦૭૩
૧૦અનુસૂચિત આદિજાતિફુલવાડી-૬રમેશભાઈ નાનુભાઈ પટેલરહે.ફુલવાડી,તા.મહુવા ,જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૯૭૮૭૯૮૭૭૦
૧૧અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીગાંગડીયા-૭લતાબેન જસવંતભાઈ પટેલમુ.ગાંગડીયા તા.મહુવા,જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૪૨૯૮૭૧૮૧૨
૧૨અનુસૂચિત આદિજાતિગુણસવેલ-૮રાકેશભાઈ અરવિંદભાઈ પટેલમુ.પો.પુના,તા.મહુવા ,જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૯૭૮૭૭૭૬૬૮
૧૩અનુસૂચિત જાતિકાની-૯સાધનાબેન કાંતુભાઈ રાઠોડરહે.જોળ પો.કાની,તા.મહુવા ,જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૯૦૪૫૫૦૩૩૮
૧૪સા.શૈ.પછાત વર્ગકરચેલીયા-૧૦જંયતિલાલ અંબેભાઈ ચાંપાનેરીરહે.કરચેલીયા,તા.મહુવા, જિ.સુરતસા.શૈ.પછાત વર્ગ૯૯૭૯૩૫૧૧૨૫
૧૫અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીખરવાણ-૧૧છાયાબેન કમલેશભાઈ નાગરરહે.બિલખડી,તા.મહુવા જિ.સુરતઅ.જ.જા૮૭૫૮૮૮૫૮૧૦
૧૬અનુસૂચિત આદિજાતિકોષ-૧રબાલુભાઈ ખુશાલભાઈ પટેલમુ.કોષ,તા.મહુવા, જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૪૨૭૪૬૩૭૩૯
૧૭સામાન્‍ય સ્‍ત્રીમહુવા-૧૩વર્ષાબેન ખુશાલભાઈ ઢીમ્‍મરરહે.માછીવાડ મહુવા,તા.મહુવા જિ.સુરતસા.શૈ.પછાત ૮૨૩૮૧૧૧૯૩૩
૧૮અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીમહુવરીયા-૧૪મનિષાબેન મેહુલભાઈ ચૌધરીમુ.મહુવરીયા (કાંકરીમોરા ફળીયા)
તા.મહુવા,જિ.સુરત
અ.જ.જા૯૭૧૨૫૭૭૭૧૧
૧૯અનુસૂચિત આદિજાતિઓંડચ-૧પવિપુલભાઈ સોમાભાઈ નાયકારહે.જુનુ બુધલેશ્‍વર પો.કોદાદા
તા.મહુવા,જિ.સુરત
અ.જ.જા-
૨૦અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીશેખપુર-૧૬રાગીણીબેન પ્રકાશભાઈ પટેલરહે.શેખપુર નવી કોલોની,
તા.મહુવા ,જિ.સુરત
અ.જ.જા૯૭૨૭૪૧૪૩૦૦
૨૧અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીઉમરા-૧૭બબલીબેન ઈશ્‍વરભાઈ પટેલમુ.ઉમરા,તા.મહુવા, જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૭૨૭૧૨૫૮૬૮
૨૨અનુસૂચિત આદિજાતિ સ્‍ત્રીવહેવલ-૧૮કૌશિકાબેન જયેશભાઈ પટેલમુ.પો.વહેવલ(જુના આશ્રમ ફળીયા)
તા.મહુવા,જિ.સુરત
અ.જ.જા૯૯૦૯૨૨૧૧૦૯
૨૩અનુસૂચિત આદિજાતિવલવાડા-૧૯હેમંતભાઈ કમળભાઈ પટેલમુ.પો.વલવાડા, તા.મહુવા,જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૯૨૫૩૦૩૫૮૩
૨૪અનુસૂચિત આદિજાતિવેલણપુર-ર૦મહેશભાઈ નાથુભાઈ પટેલમુ.પો.વેલણપુર,તા.મહુવા જિ.સુરતઅ.જ.જા૯૯૨૪૦૬૮૦૭૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 29/8/2017

વપરાશકર્તાઓ : 604940