મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષે સરપંચશ્રીની માહીતી

સરપંચશ્રીની માહીતી​

અ.ન.ગ્રામ પંચાયતનું નામસરપંચશ્રીનું નામફોન નંબર (એસ.ટી.ડી. કોડ સહીત) મોબાઇલ નંબર
કડોદ મીયાંવાડી ગૃપશ્રી નટવરભાઈ નગીનભાઈ હળપતિ૯૮૨૫૮૮૯૨૪૭
ઇસરોલીશ્રીમતિ રેખાબેન ગણેશભાઈ હળપતિ૯૯૧૩૪૩૩૭૫૭
બમરોલીશ્રી બચુભાઈ છાણીયાભાઈ હળપતિ૯૭૨૭૯૮૧૦૬૦
કણાઇશ્રી નાનુભાઈ રામાભાઈ હળપતિ૯૮૨૫૧૭૫૧૪૫
હરિપુરાશ્રી શંકરભાઈ ભુલાભાઈ હળપતિ૯૯૧૩૧૨૩૩૭૩
ઉછરેલશ્રીમતિ સીતાબેન પ્રવિણભાઈ હળપતિ૯૯૧૩૦૬૨૮૬૫
અસ્‍તાનશ્રી ધર્મેશભાઈ રમેશભાઈ હળપતિ૯૫૭૪૫૪૪૬૦૦
ખરવાસાશ્રી કિરણભાઈ મગનભાઈ હળપતિ૯૯૯૮૫૯૭૫૧૫
મોવાછીશ્રી લક્ષ્મણભાઈ ઠાકોરભાઈ હળપતિ૯૯૦૯૫૬૦૮૫૩
૧૦ઇસનપોરશ્રી મદનભાઈ રમણભાઈ હળપતિ૯૬૦૧૯૬૨૧૧૮
૧૧કરચકા પીપરીયા ગૃપશ્રીમતિ જયોત્‍સનાબેન રાકેશભાઈ હળપતિ-
૧૨માંગરોલીયાશ્રીમતિ મીનાબેન સંજયભાઈ હળપતિ૮૧૨૮૯૧૪૩૫૫
૧૩ખોજશ્રીમતિ રશ્‍મિબેન વિરેન્‍દ્રકુમાર હળપતિ૭૫૬૭૮૭૨૫૭૦
૧૪પારડી કડોદશ્રીમતિ નીમુબેન બાબુભાઈ ચૌધરી૭૫૬૭૮૭૨૫૬૮
૧૫વાઘેચા કડોદશ્રી નરેશભાઈ ભુલાભાઈ રાઠોડ૯૮૭૯૪૩૩૯૨૮
૧૬ટીમ્‍બરવાશ્રી અર્જુનભાઈ ભીખાભાઈ હળપતિ૯૮૭૯૫૩૦૪૮૫
૧૭રાયમશ્રી સંજયભાઈ ભીખાભાઈ હળપતિ૯૯૭૯૪૮૫૨૩૯
૧૮તેનશ્રી રમેશભાઈ લાલભાઈ રાઠોડ૯૮૨૫૦૮૮૧૪૮
૧૯નાંદિડાશ્રી છગનભાઈ સુખાભાઈ રાઠોડ૯૯૭૪૯૬૭૦૩૦
૨૦નિઝરશ્રીમતિ રંજનબેન સંજયભાઈ હળપતિ૯૯૭૮૮૨૯૮૮૯
૨૧પથરાડીયાશ્રી નાનુભાઈ સુખાભાઈ હળપતિ૯૭૧૨૩૦૬૨૩૫
૨૨ગોજીશ્રી પરભુભાઈ ભુલાભાઈ રાઠોડ૯૯૧૩૬૨૫૪૨૫
૨૩તાજપોર બુજરંગશ્રીમતિ હંસાબેન મંગુભાઈ કોંકણી૯૪૦૯૫૧૬૧૮૦
૨૪તરભોણશ્રીમતિ રીટાબેન જયેશભાઈ હળપતિ૯૬૩૮૦૪૧૫૫૫
૨૫ખરડ-છીત્રા ગૃપશ્રીમતિ અનુબેન બુધિયાભાઈ કોળઘા૯૭૨૭૩૬૬૫૮૯
૨૬મસાડશ્રી શૈલેષભાઈ ભવાનભાઈ હળપતિ૯૫૮૬૧૧૮૦૩૯
૨૭રજવાડશ્રી પંકજલાલ કુમારભાઈ ચૌધરી૯૯૨૫૪૯૧૪૧૨
૨૮ઝરીમોરાશ્રીમતિ સીતાબેન નારસીંગભાઈ ચૌધરી૯૯૭૮૩૮૭૭૮૨
૨૯વઢવાણીયાશ્રી વિકાસભાઈ નવીનભાઈ હળપતિ૯૯૨૫૩૬૪૪૦૦
૩૦નસુરાશ્રી હેમંતભાઈ સુકાભાઈ હળપતિ૮૭૫૮૦૩૦૩૫૬
૩૧ભુવાસણ-ઝાંખરડાં ગૃપશ્રી સુરેશભાઈ ચૂનિભાઈ હળપતિ૯૮૨૪૧૪૮૨૭૫
૩૨નિણતશ્રી પ્રવિણભાઈ ચીમનભાઈ હળપતિ૯૬૮૭૦૩૫૨૪૬
૩૩બાબલાશ્રી બુધિયાભાઈ કમાભાઈ હળપતિ-
૩૪અકોટીશ્રીમતિ કોલીબેન રાજુભાઈ હળપતિ૯૫૭૪૩૨૦૯૭૭
૩૫પલસોદશ્રીમતિ લખીબેન રણજીતભાઈ રાઠોડ૯૯૭૯૩૫૩૪૨૪
૩૬પારડી -નોગામા ગૃપશ્રી મુકેશભાઈ રમણભાઈ નાયકા૯૯૧૩૫૯૨૧૭૭
૩૭વાઘેચ -કુવાડીયા ગૃપશ્રી મુકેશભાઈ રામુભાઈ નાયકા૯૦૯૯૪૨૮૬૬૮
૩૮બાલ્‍દાશ્રી નિતીનભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ચૌધરી૯૮૨૫૩૬૩૨૨૮
૩૯ભેંસુદલાશ્રી અનિલભાઈ સામજીભાઈ ચૌધરી૮૭૫૮૩૮૯૬૧૫
૪૦વાંસકુઇશ્રી સતનભાઈ સન્‍મુખભાઈ ચૌધરી૯૯૯૮૨૧૩૭૩૨
૪૧નાની ભટલાવશ્રી કિરણભાઈ રવજીભાઈ ચૌધરી-
૪૨બાબેનશ્રી ભાવેશભાઈ નગીનભાઈ પટેલ૯૮૨૪૦૬૮૭૨૩
૪૩ઉમરાખશ્રી ભીખાભાઈ ચૂનીભાઈ હળપતિ૯૦૯૯૬૪૯૪૦૫
૪૪વડોલી -અંચેલી ગૃપશ્રીમતિ રમિલાબેન હિતેશભાઈ હળપતિ૯૯૨૪૮૨૩૯૦૨
૪૫સીંગોદશ્રીમતિ નકુબેન સુરેશભાઈ હળપતિ૯૯૭૯૩૫૩૦૪૭
૪૬જુનવાણીશ્રીમતિ ટીનુબેન હસમુખભાઈ ચૌધરી૯૯૨૫૩૨૯૭૩૮
૪૭ઓરગામશ્રીમતિ તારાબેન સન્‍મુખભાઈ હળપતિ૭૫૬૭૮૭૨૫૯૫
૪૮બામણીશ્રીમતિ મધુબેન દિલિપભાઈ હળપતિ૯૮૨૫૩૮૬૫૮૪
૪૯ભામૈયાશ્રીમતિ સરિતાબેન નિતેશભાઈ રાઠોડ૯૫૧૨૧૯૨૧૬૮
૫૦મોટી ફળોદશ્રીમતિ રેખાબેન રાજુભાઈ હળપતિ૯૦૯૯૩૧૨૫૦૨
૫૧ઘ્‍દ્વઉં -ભરમપોર ગૃપશ્રીમતિ શીલાબેન રાજુભાઈ હળપતિ૯૭૨૭૩૪૮૦૯૦
૫૨માણેકપોરશ્રી મુકેશભાઈ ભગાભાઈ હળપતિ૯૭૨૬૨૦૬૭૪૦
૫૩ઉવાશ્રી શૈલેષભાઈ લક્ષ્મણભાઈ ચૌધરી૯૯૨૫૧૦૬૧૨૮
૫૪મોતાશ્રી રમેશભાઈ મંગાભાઈ રાઠોડ૯૯૨૫૦૮૧૮૧૧
૫૫રામપુરાશ્રી શંકરભાઈ ભાણાભાઈ હળપતિ૮૪૬૯૭૦૬૫૭૬
૫૬મઢીશ્રી સાવનકુમાર પરભુભાઈ ચૌધરી૯૮૨૫૮૯૦૫૧૧
૫૭કાંટી ફળીયાશ્રી પ્રફુલભાઈ જમનાદાસ ચૌધરી૯૯૭૯૪૭૮૪૪૩
૫૮વાંકાનેરશ્રીમતિ વર્ષાબેન અશોકભાઈ હળપતિ૯૮૭૯૫૦૬૯૦૪
૫૯વરાડ -પણદા ગૃપશ્રીમતિ શારદાબેન ચંદુભાઈ હળપતિ૮૭૫૮૯૩૪૦૨૫
૬૦સુરાલીખાલી જગ્‍યા-
૬૧સરભોણશ્રી કેતનભાઈ રમણભાઈ રાઠોડ૯૮૨૪૪૭૦૨૨૨
૬૨કંટાળીશ્રીમતિ દક્ષાબેન દિનેશભાઈ રાઠોડ૯૮૭૯૫૦૬૯૦૪
૬૩સાંકરીશ્રીમતિ રેખાબેન રાકેશભાઈ હળપતિ૯૯૨૫૪૬૪૮૪૯
૬૪રાજપુરાલુંભાશ્રીમતિ નયનાબેન અનિલભાઈ હળપતિ૯૫૮૬૬૪૩૯૫૫
૬૫સેજવાડશ્રીમતિ રીટાબેન દિનેશભાઈ ચૌધરી૯૬૩૮૪૫૯૨૪૨
૬૬હિંડોલીયાકુ.જિગ્નેશાબેન વસંતભાઈ ચૌધરી૯૯૧૩૨૩૭૬૫૫
૬૭પારડી વાલોડશ્રી પ્રતાપભાઈ તુલસીભાઈ ચૌધરી૯૮૭૯૩૦૩૯૦૩
૬૮અલ્લુશ્રી કિશોરભાઈ ચુનીલાલ નાયકા૭૮૭૪૨૨૨૨૧૨
૬૯સમથાણશ્રીમતિ શકુંતલાબેન ધીરૂભાઈ હળપતિ૯૭૧૨૩૭૪૪૨૦
૭૦આફવા ખલી ગોતાસા ગૃપશ્રી હસુભાઈ ભીખાભાઈ ઢોડિયા૯૦૯૯૬૧૩૩૪૮
૭૧જુનીકીકવાડશ્રી જયંતિભાઈ મંગુભાઈ ચૌધરી૯૯૨૫૭૭૫૫૯૦
૭૨નવીકીકવાડશ્રી અમિતભાઈ રવજીભાઈ ચૌધરી૯૯૭૪૪૫૨૧૪૩
૭૩મોટી ભટલાવશ્રી કિરણભાઈ ભુલાભાઈ પટેલ૯૯૨૫૩૭૩૫૭૦
૭૪ધામડોદલુંભાખાલી જગ્‍યા-
૭૫ઉતારાશ્રી હેમંતભાઈ ધીરૂભાઈ કોંકણી૯૬૨૪૩૨૫૦૪૨
૭૬વધાવાશ્રી રમણભાઈ ઉકાભાઈ ચૌધરી૯૭૨૭૮૪૪૯૮૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 29/8/2017

વપરાશકર્તાઓ : 604944