મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહિવટી અઘિકારીઓ

વહિવટી અઘિકારીઓ


ક્રમઅધિકારીશ્રિનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી કનકીપતી રાજેશજિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી૨૪૨૨૧૬૦૨૪૫૦૦૯૧, ૨૪૧૨૫૪૩-ddo-sur@gujarat.gov.in
શ્રી આર પી પટેલનિયામકશ્રી (જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી)૨૪૬૫૪૮૭-૯૭૧૨૮૮૭૮૮૭drda-sur@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.વી.મકવાણાનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ)૨૪૨૫૭૫૧ એક્ષ નં.૧૧૬-૯૯૭૮૯૮૯૮૯૯dyddo-rev-sur@gujarat.gov.in
શ્રી કે. એમ​. જાનીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ)એક્ષ નં.૧૧૩-૯૫૫૮૮૧૫૮૮૧dyddo-vikas-sur@gujarat.gov.in
શ્રી કે. એમ​. જાની (ઇન્ચાર્જ​)નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત)૨૪૨૦૮૫૦ એક્ષ નં.૧૦૭- dyddo-pan-sur@gujarat.gov.in
ઇચા.શ્રીમતી જી.એસ. ગામીતનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત)૨૪૨૦૮૫૦ એક્ષ નં.૧૦૭-૯૮૭૯૩૬૦૨૩૩dyddo-pan-sur@gujarat.gov.in
શ્રી એમ.એસ.પટેલઆંકડા અધિકારીશ્રીએક્ષ નં.૧૫૮-૭૫૬૭૦૧૭૭૮૩-
શ્રી એમ.એસ.પટેલ કાર્યપાલક ઇજનેર (પંચાયત મા × મ વિભાગ)૨૪૭૬૮૯૪-૯૪૨૬૮૪૨૪૬૭-
શ્રી ડી.સી.ગામીતકાર્યપાલક ઇજનેર (પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ)૨૪૩૬૮૨૪ એક્ષ નં.૧૪૬-૯૪૨૬૬૮૩૬૧૧-
૧૦શ્રી જે.એમ.ખરાડી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રીએક્ષ નં.૧૬૩-૭૩૫૯૫૬૬૫૬૭dpeo-ddo-sur@gujarat.gov.i
૧૧શ્રી નયનાબેન પારધી પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી (આઇ.સી.ડી.એસ.)એક્ષ નં.૧૪૫-૯૯૯૮૦૦૨૧૮૫po-icds-ddo-sur@gujarat.gov.in
૧૨ઇ.ચા.ડો.મેધા એચ.મહેતામુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રીએક્ષ નં.૧૩૬-૯૭૨૭૭૦૯૫૦૫-
૧૩શ્રી એન.જી.ગામીતજિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી૨૪૨૫૭૫૧ એક્ષ નં.૧૩૦-૯૯૭૮૪૫૪૯૦૧-
૧૪શ્રી ઇસ્માઇલ પટેલનાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રીએક્ષ નં.૧૫૫-૯૮૨૫૮૦૦૯૬૮-
૧૫શ્રી ધનશયામ જે મોરડીયા જિલ્લા આર્યુવેદ અધિકારીશ્રી૨૪૬૨૦૦૧-૯૪૨૮૭૪૩૧૩૫-
૧૬ઇ.ચા.શ્રી પી.ટી.પટેલજિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રીએક્ષ નં.૧૭૧-૯૪૨૮૦૬૬૧૯૦-
૧૭શ્રી અમિત પટેલ મદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓ -૯૯૨૫૦૪૫૦૦૬-
૧૮શ્રી કે.ડી.પટેલ હિસાબી અધિકારીશ્રી એક્ષ નં.૧૨૨ ૯૮૨૫૧૭૫૯૧૧ 
૧૯ઇ.ચા.શ્રી આર.આર.વસાવાઆંતરીક અન્વેષણ અધિકારીશ્રીએક્ષ નં.૧૨૩-૯૮૭૯૧૪૩૨૩૮-
૨૦ઇ.ચા.શ્રી આર.આર.વસાવાહિસાબી અધિકારીશ્રી -૨ (શિક્ષણ)એક્ષ નં.૧૬૮-૯૮૨૫૧૭૫૯૧૧-
૨૧ડો.મેધા એચ.મહેતાજિલ્લા આર.સી.એચ.ઓફિસરશ્રીએક્ષ નં.૧૪૧-૯૩૨૭૭૦૯૫૦૫-
૨૨ઇ.ચા.શ્રી ડો.પિયુષ શાહઅધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી -૯૭૨૭૭૦૯૫૦૬-
૨૩શ્રી ડો.પિયુષ શાહએપેડેમીક મેડીકલ ઓફિસરશ્રી -૯૭૨૭૭૦૯૫૦૬-
૨૪શ્રીમતી સી.કે.દેસાઇજિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી -૯૭૨૭૭૦૯૬૧૯-
૨૫શ્રી જે.એન.મોદી નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી -૯૯૯૮૨૧૮૮૨૯-


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 3/7/2017

વપરાશકર્તાઓ : 599061