મુખપૃષ્ઠપંચાયત વિષેવહિવટી અઘિકારીઓ

વહિવટી અઘિકારીઓ


ક્રમઅધિકારીશ્રિનું નામહોદોફોન નંબર (કચેરી)ફેકસ નંબરમોબાઇલ નંબરઇ-મેલ
શ્રી ધિરજ કાનજીભાઇ પારેખ​જીલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી ૨૪૨૨૧૬૦ ૨૪૫૦૦૯૧, ૨૪૧૨૫૪૩ - ddo-sur@gujarat.gov.in
શ્રી આર.જે.વળવી
નિયામકશ્રી (જિલ્લા ગ્રામ વિકાસ એજન્સી)
૯૪૦૮૫૩૪૩૧૫ drda-sur@gujarat.gov.in
શ્રી ડી.વી.મકવાણા નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (મહેસુલ) ૨૪૨૫૭૫૧ એક્ષ નં.૧૧૬ ૯૯૭૮૯૮૯૮૯૯
dyddo-rev-sur@gujarat.gov.in
શ્રી આર.જી.વડ્વીનાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (વિકાસ) ૯૫૫૮૮૧૫૮૮૧ dyddo-vikas-sur@gujarat.gov.in
શ્રી દિપેશભાઈ પી.ચૌહાણ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી (પંચાયત) ૯૮૭૯૮૩૪૩૧૫
dyddo-pan-sur@gujarat.gov.in
ડો.અલ્પાબેન કે.પટેલ આંકડા અધિકારીશ્રી ૯૮૨૫૭૫૬૩૯૩ cso-ddo-sur@gujarat.gov.in
કાર્યપાલક ઇજનેર (પંચાયત મા × મ વિભાગ)
શ્રી ડી.સી.ગામીત
કાર્યપાલક ઇજનેર (પંચાયત સિંચાઇ વિભાગ)
૯૪૨૬૬૮૩૬૧૧
શ્રી જે.એમ.ખરાડી જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી ૭૩૫૯૫૬૬૫૬૭
dpeo@gmail.com
૧૦ શ્રી નયનાબેન પારધી પ્રોગ્રામ ઓફિસરશ્રી (આઇ.સી.ડી.એસ.)
૯૯૯૮૦૦૨૧૮૫

po-icds-ddo-sur@gujarat.gov.in
૧૧
ઇ.ચા.ડો.મેધા એચ.મહેતા
મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી
૯૭૨૭૭૦૯૫૦૫
cdho.helth.surat2@gmail.com
૧૨ શ્રી એન.જી.ગામીત જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારીશ્રી ૯૯૭૮૪૫૪૯૦૧ daosurat5@gmail.com
૧૩ શ્રી એન.એમ.પટેલ
નાયબ પશુપાલન નિયામકશ્રી
bdahsurat@gmai.com
૧૪ શ્રી ધનશયામ જે મોરડીયા જિલ્લા આર્યુવેદ અધિકારીશ્રી ૯૪૨૮૭૪૩૧૩૫
૧૫ ઇ.ચા.શ્રી પી.ટી.પટેલ
જિલ્લા સમાજ કલ્યાણ અધિકારીશ્રી
૯૪૨૮૦૬૬૧૯૦
૧૬ શ્રી અમિત પટેલ
મદદનીશ જીલ્લા રજીસ્ટ્રાર સહકારી મંડળીઓ

૯૯૨૫૦૪૫૦૦૬
૧૭ શ્રી કે.ડી.પટેલ
હિસાબી અધિકારીશ્રી
૯૮૨૫૧૭૫૯૧૧ ao-ddo-sur@gujarat.gov.in
૧૮ ઇ.ચા.શ્રી આર.આર.વસાવા આંતરીક અન્વેષણ અધિકારીશ્રી
૯૮૭૯૧૪૩૨૩૮
ao-ddo-sur@gujarat.gov.in
૧૯ ઇ.ચા.શ્રી આર.આર.વસાવા હિસાબી અધિકારીશ્રી -૨ (શિક્ષણ)
૯૮૨૫૧૭૫૯૧૧
ao-ddo-sur@gujarat.gov.in
૨૦ ડો.મેધા એચ.મહેતા
જિલ્લા આર.સી.એચ.ઓફિસરશ્રી

૯૭૨૭૭૦૯૫૦૫
cdho.helth.surat2@gmail.com
૨૧ ઇ.ચા.શ્રી ડો.પિયુષ શાહ અધિક જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારીશ્રી
૯૭૨૭૭૦૯૫૦૬
suratidsp2@gmail.com
૨૨ શ્રી ડો.પિયુષ શાહ
એપેડેમીક મેડીકલ ઓફિસરશ્રી

૯૭૨૭૭૦૯૫૦૬
suratidsp2@gmail.com
૨૩ શ્રીમતી સી.કે.દેસાઇ
જિલ્લા મેલેરીયા અધિકારીશ્રી

૯૭૨૭૭૦૯૬૧૯
૨૪
શ્રી જે.એન.મોદી
નાયબ જિલ્લા પ્રાથમિક શિક્ષણાધિકારીશ્રી
૯૯૯૮૨૧૮૮૨૯
dpeo@gmail.com


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 630668