મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા જીલ્‍લા આયોજન મંડળ

જીલ્‍લા આયોજન મંડળ


અ.નંમુખ્ય સદરવર્ષ
૨૦૦૮-૨૦૦૯૨૦૦૯-૨૦૧૦
જોગવાઈખર્ચજોગવાઈખર્ચ
જીલ્લાનું કુલ૧૯૯૮.૯૨૨૦૩૯.૮૪૩૪૪૨.૧૩૨૭૭૫.૩
ખેતી ઉત્પાદન૩૫૬.૦૬૨૪૪.૭૧૩૮૩.૪૬૩૧૮.૮૯
નાની સિંચાઈ૮૦.૫૩૩૪૪.૨૬૫૪૫.૯૪૨૪૬.૫૪
ભુમિ અને જળ સંરક્ષણ
૫શુપાલન૯૭.૯૪૪૧.૮૮૧૨૧.૫૨૯૨.૩૪
સમુહ વિકાસને પંચાયતો૭૭૧.૨૮૧૨૨૬.૩૨૭૭૧.૨૮૧૨૨૬.૩૨
સહકાર
પૂર નિયંત્રણ
ઉધોગ અને ખનીજ
માર્ગો અને પૂલો૧૩૬.૫૯૭.૭૬૩૧૦૬૮.૭૮
૧૦સામાન્ય શિક્ષણ૧૧૯.૨૮૭૩.૮૧૫૭૮.૯૯૪૨૩.૬
૧૧જાહેર આરોગ્ય૮૩.૬૪૮૧.૯૭૨૬૨૬

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 671999