મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા જીલ્‍લા આયોજન મંડળ

જીલ્‍લા આયોજન મંડળ

અ.નં મુખ્ય સદર વર્ષ
૨૦૦૮-૨૦૦૯ ૨૦૦૯-૨૦૧૦
જોગવાઈ ખર્ચ જોગવાઈ ખર્ચ
  જીલ્લાનું કુલ ૧૯૯૮.૯૨ ૨૦૩૯.૮૪ ૩૪૪૨.૧૩ ૨૭૭૫.૩
ખેતી ઉત્પાદન ૩૫૬.૦૬ ૨૪૪.૭૧ ૩૮૩.૪૬ ૩૧૮.૮૯
ર  નાની સિંચાઈ  ૮૦.૫૩૩ ૪૪.૨૬ ૫૪૫.૯૪ ૨૪૬.૫૪
ભુમિ અને જળ સંરક્ષણ
૫શુપાલન  ૯૭.૯૪ ૪૧.૮૮ ૧૨૧.૫૨ ૯૨.૩૪
સમુહ વિકાસને પંચાયતો ૭૭૧.૨૮ ૧૨૨૬.૩૨ ૭૭૧.૨૮ ૧૨૨૬.૩૨
સહકાર 
પૂર નિયંત્રણ  0
ઉધોગ અને ખનીજ 
માર્ગો અને પૂલો ૧૩૬.૫ ૯૭.૭૬ ૩૧૦ ૬૮.૭૮
૧૦ સામાન્ય શિક્ષણ ૧૧૯.૨૮ ૭૩.૮૧ ૫૭૮.૯૯ ૪૨૩.૬
૧૧ જાહેર આરોગ્ય  ૮૩.૬૪ ૮૧.૯૭ ૨૬ ૨૬
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 621851