મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા ભાવ૫ત્રકો

ભાવ૫ત્રકો


દર ક્વીન્ટલ દીઠ રૂ.
અ.નં.માસિકવર્ષચોખાચોખાચોખાઘઉંઘઉં
સરેરાશ/માસસારામઘ્યમબરછટમઘ્યમજાડા
 વાર્ષકિ સરેરાશ૨૦૧૫૭૩૫૮.૩૩૬૦૮૭.૫૪૧૩૫.૪૨૪૪૦૬૪૧૬૮.૭૫
  ૨૦૧૬૭૬૩૩૬૧૮૭૪૨૧૮૪૧૮૧૩૯૬૪
જાન્યુઆરી૨૦૧૫૭૫૦૦૬૫૦૦૪૨૦૦૪૭૦૦૪૪૦૦
  ૨૦૧૬૭૫૦૦૬૫૦૦૪૨૦૦૪૭૦૦૪૪૦૦
ફેબ્રુઆરી૨૦૧૫૭૫૦૦૬૪૫૦૪૦૫૦૪૫૦૦૪૪૦૦
  ૨૦૧૬૭૫૦૦૬૪૫૦૪૦૫૦૪૫૦૦૪૪૦૦
માર્ચ૨૦૧૫૭૫૦૦૬૫૦૦૪૨૦૦૪૫૦૦૪૩૭૫
  ૨૦૧૬૭૫૦૦૬૫૦૦૪૨૦૦૪૫૦૦૪૩૭૫
એપ્રિલ૨૦૧૫૭૪૦૦૬૪૫૦૪૧૭૫૪૪૨૫૪૩૨૫
  ૨૦૧૬૭૪૦૦૬૪૫૦૪૧૭૫૪૪૨૫૪૩૨૫
મે૨૦૧૫૬૮૦૦૫૫૦૦૪૦૦૦૪૫૦૦૪૨૦૦
  ૨૦૧૬૭૪૦૦૬૩૫૦૪૨૦૦૪૪૦૦૪૨૫૦
જુન૨૦૧૫૭૬૦૦૬૩૦૦૪૨૦૦૪૪૫૦૪૨૦૦
  ૨૦૧૬૭૬૦૦૬૩૦૦૪૨૦૦૪૪૫૦૪૨૦૦
જુલાઈ ૨૦૧૫૭૮૦૦૬૨૭૫૪૨૦૦૪૩૫૦૪૦૫૦
  ૨૦૧૬૭૮૦૦૬૨૭૫૪૨૦૦૪૩૫૦૪૦૫૦
ઓગષ્ટ ૨૦૧૫૭૮૦૦૬૧૭૫૪૩૦૦૪૧૦૦૩૮૫૦
  ૨૦૧૬૭૮૦૦૬૧૭૫૪૩૦૦૪૧૦૦૩૮૫૦
સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫૭૮૦૦૫૯૦૦૪૩૦૦૩૮૫૦૩૬૨૫
  ૨૦૧૬૭૮૦૦૫૯૦૦૪૩૦૦૩૮૫૦૩૬૨૫
૧૦ઓકટોબર ૨૦૧૫૬૮૦૦૫૫૦૦૪૦૦૦૪૫૦૦૪૨૦૦
  ૨૦૧૬૭૮૦૦૫૮૫૦૪૩૦૦૩૭૦૦૩૪૫૦
૧૧નવેમ્બર ૨૦૧૫૬૮૦૦૫૫૦૦૪૦૦૦૪૫૦૦૪૨૦૦
  ૨૦૧૬૭૭૦૦૫૯૦૦૪૩૫૦૩૬૫૦૩૩૫૦
૧રડિસેમ્બર ૨૦૧૫૭૦૦૦૬૦૦૦૪૦૦૦૪૫૦૦૪૨૦૦
  ૨૦૧૬૭૮૦૦૫૬૦૦૪૧૫૦૩૫૫૦૩૩૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 6/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 662562