મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા ભાવ૫ત્રકો

ભાવ૫ત્રકો

અ.નં. માસિક વર્ષ ચોખા ચોખા ચોખા ઘઉં ઘઉં
સરેરાશ/માસ સારા મઘ્યમ બરછટ મઘ્યમ જાડા
વાર્ષકિ સરેરાશ ૨૦૦૯ ૨૭૯૮.૯૬ ૨૩૨૦.૮૩ ૧૭૨૦.૮૩ ૧૯૭૦. ૧૫૪૩.૩૩
૨૦૧૦ ૩૩૦૦. ૨૨૮૩.૩૩ ૧૫૫૮.૩૩ ૨૧૪૫.૮૩ ૧૭૧૬.૬૭
જાન્યુઆરી ૨૦૦૯ ૨૫૨૫. ૨૦૫૦ ૧૬૫૦ ૧૮૫૦ ૧૪૫૦
૨૦૧૦ ૩૩૦૦. ૩૦૦૦ ૧૫૦૦ ૨૫૦૦ ૧૯૦૦
ર. ફેબ્રુઆરી ૨૦૦૯ ૨૫૨૫. ૨૨૦૦ ૧૭૦૦ ૧૮૫૦ ૧૪૪૫
૨૦૧૦ ૩૩૦૦. ૨૩૦૦ ૧૫૦૦ ૨૧૦૦ ૧૭૦૦
3 માર્ચ ૨૦૦૯ ૨૫૨૫. ૨૨૦૦ ૧૭૦૦ ૧૮૫૦ ૧૪૫૦
૨૦૧૦ ૩૩૦૦. ૨૩૦૦ ૧૫૦૦ ૨૧૦૦ ૧૭૦૦
એપ્રિલ ૨૦૦૯ ૨૫૨૫. ૨૨૦૦ ૧૮૦૦ ૧૮૯૦ ૧૪૭૫
૨૦૧૦ ૩૩૦૦. ૨૩૦૦ ૧૫૦૦ ૨૧૦૦ ૧૭૦૦
મે ૨૦૦૯ ૨૬૩૭.૫ ૨૨૦૦ ૧૮૦૦ ૨૦૫૦ ૧૫૦૦
૨૦૧૦ ૩૩૦૦. ૨૩૦૦ ૧૫૦૦ ૨૧૦૦ ૧૭૦૦
જુન ૨૦૦૯ ૨૮૫૦. ૨૨૦૦ ૧૮૦૦ ૧૮૫૦ ૧૫૦૦
૨૦૧૦ ૩૩૦૦. ૨૨૦૦ ૧૬૦૦ ૨૧૦૦ ૧૭૦૦
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 621844