મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા ચીજ વસ્‍તુઓના ભાવ

ચીજ વસ્‍તુઓના ભાવ


દર કિલોગ્રામ દીઠ
અ.નં.માસિક વર્ષચોખા ચોખા ચોખા ઘઉં ઘઉં 
સરેરાશ/માસ સારા મઘ્યમ બરછટ મઘ્યમ જાડા 
 વાર્ષિક સરેરાશ ૨૦૧૫૭૬.૯૧૬૩.૩૩૪૫.૪૨૪૮.૭૫૪૬.૭૫
૨૦૧૬૮૭.૦૦૬૬.૦૦૫૧.૦૦૪૬.૦૦૪૨.૦૦
જાન્યુઆરી ૨૦૧૫૭૫.૦૦૫૫.૦૦૪૫.૦૦૪૫.૦૦૪૨.૦૦
૨૦૧૬૯૦.૦૦૭૫.૦૦૬૦.૦૦૫૨.૫૦૫૦.૦૦
ફેબ્રુઆરી ૨૦૧૫૭૫.૦૦૫૫.૦૦૪૫.૦૦૪૫.૦૦૪૨.૦૦
૨૦૧૬૮૯.૫૦૭૩.૦૦૫૮.૫૦૫૩.૫૦૪૮.૦૦
માર્ચ ૨૦૧૫૭૫.૦૦૬૦.૦૦૪૫.૦૦૪૫.૦૦૪૫.૦૦
૨૦૧૬૮૯.૦૦૭૨.૫૦૫૭.૫૦૫૨.૫૦૪૭.૫૦
એપ્રિલ૨૦૧૫૭૫.૦૦૬૫.૦૦૪૫.૦૦૫૦.૦૦૪૮.૦૦
૨૦૧૬૮૮.૫૦૭૨.૦૦૫૬.૦૦૫૦.૫૦૪૫.૫૦
મે ૨૦૧૫૭૫.૦૦૬૫.૦૦૪૫.૦૦૫૦.૦૦૪૮.૦૦
૨૦૧૬૮૯.૫૦૭૨.૦૦૫૦.૫૦૫૧.૫૦૪૫.૫૦
જુન ૨૦૧૫૭૫.૦૦૬૫.૦૦૪૫.૦૦૫૦.૦૦૪૮.૦૦
૨૦૧૬૯૦.૦૦૭૦.૫૦૫૫.૦૦૫૨.૦૦૪૫.૦૦
જુલાઈ ૨૦૧૫૭૫.૦૦૬૫.૦૦૪૫.૦૦૫૦.૦૦૪૮.૦૦
૨૦૧૬૯૨.૦૦૬૬.૦૦૫૩.૫૦૪૯.૦૦૪૨.૦૦
ઓગષ્ટ ૨૦૧૫૭૭.૫૦૬૫.૦૦૪૫.૦૦૫૦.૦૦૪૮.૦૦
૨૦૧૬૮૯.૦૦૬૨.૫૦૫૧.૫૦૪૫.૦૦૪૧.૦૦
સપ્ટેમ્બર ૨૦૧૫૮૦.૦૦૬૫.૦૦૪૫.૦૦૫૦.૦૦૪૮.૦૦
૨૦૧૬૮૫.૦૦૬૧.૦૦૪૭.૫૦૪૧.૦૦૩૮.૦૦
૧૦ઓકટોબર ૨૦૧૫૮૦.૦૦૬૫.૦૦૪૫.૦૦૫૦.૦૦૪૮.૦૦
૨૦૧૬૮૨.૦૦૬૦.૦૦૪૫.૦૦૩૯.૦૦૩૬.૦૦
૧૧નવેમ્બર ૨૦૧૫૮૦.૦૦૬૫.૦૦૪૫.૦૦૫૦.૦૦૪૮.૦૦
૨૦૧૬૮૦.૦૦૬૧.૦૦૪૫.૫૦૩૮.૫૦૩૬.૦૦
૧રડિસેમ્બર ૨૦૧૫૮૦.૦૦૭૦.૦૦૫૦.૦૦૫૦.૦૦૪૮.૦૦
૨૦૧૬૭૯.૫૦૫૭.૦૦૪૧.૫૦૩૬.૫૦૩૪.૦૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672030