મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા ચીજ વસ્‍તુઓના ભાવ

ચીજ વસ્‍તુઓના ભાવ

અ.નં. માસિક  વર્ષ ચોખા  ચોખા  ચોખા  ઘઉં  ઘઉં 
સરેરાશ/માસ  સારા  મઘ્યમ  બરછટ  મઘ્યમ  જાડા 
  વાર્ષકિ સરેરાશ  ૨૦૦૯ ૨૯.૯૨ ૨૬. ૧૯.૮૩ ૨૨.૭૧ ૧૮.૬૭
    ૨૦૧૦ ૩૬.૪૬ ૨૫.૫૮ ૧૬.૫ ૨૩.૮૮ ૧૯.૧૭
જાન્યુઆરી  ૨૦૦૯ ૨૬.૫ ૨૩. ૧૯. ૨૦. ૧૮.
    ૨૦૧૦ ૩૭. ૩૨. ૧૬. ૨૭. ૨૧.
ર.  ફેબ્રુઆરી  ૨૦૦૯ ૨૭. ૨૪. ૨૦. ૨૦. ૧૮.
    ૨૦૧૦ ૩૭. ૨૫. ૧૬. ૨૩. ૧૯.
માર્ચ  ૨૦૦૯ ૨૭. ૨૪. ૨૦. ૨૦. ૧૮.
    ૨૦૧૦ ૩૭. ૨૫. ૧૬. ૨૩. ૧૯.
એપ્રિલ ૨૦૦૯ ૨૭. ૨૪. ૨૧. ૨૧.૫ ૧૮.
    ૨૦૧૦ ૩૭. ૨૫. ૧૬. ૨૩. ૧૯.
મે  ૨૦૦૯ ૨૭.૫ ૨૪. ૨૧. ૨૩. ૧૮.૫
    ૨૦૧૦ ૩૭. ૨૫. ૧૬. ૨૩. ૧૯.
જુન  ૨૦૦૯ ૩૦. ૨૪. ૨૧. ૨૩. ૧૮.૫
    ૨૦૧૦ ૩૭. ૨૫. ૧૬. ૨૩. ૧૯.
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 621841