મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા જન્‍મ મરણ નોંધણી

જન્‍મ મરણ નોંધણી

નોંધાયેલ જન્‍મ મરણ અને બાળ મરણ
અ.નં.  તાલુકાનું નામ  વર્ષ્‍ા  જીવિત જન્‍મ  મૃત જન્‍મ  મરણ  બાળ મરણ 
પુરૂષ સ્‍ત્રી  પુરૂષ સ્‍ત્રી  પુરૂષ સ્‍ત્રી  પુરૂષ સ્‍ત્રી 
ઓલપાડ ૨૦૦૯ ૧૫૬૬ ૧૪૩૨ ૭૯૪ ૪૩૮ -
    ૨૦૧૦ ૧૫૦૪ ૧૩૯૦ ૭૬૭ ૪૩૧ -
ર  માંગરોળ  ૨૦૦૯ ૨૬૩૫ ૨૩૮૧ ૭૧૭ ૬૪૦ -
    ૨૦૧૦ ૨૩૬૬ ૨૩૫૨ ૭૧૬ ૫૪૫ ૧૩ -
3 ઉમ્‍ારપાડા  ૨૦૦૯ ૮૩૮ ૭૬૬ ૨૪૭ ૧૩૨ -
    ૨૦૧૦ ૮૦૧ ૭૫૦ ૨૩૭ ૧૪૨ -
મહુવા  ૨૦૦૯ ૯૯૦ ૯૮૦ ૫૫૬ ૩૫૯ -
    ૨૦૧૦ ૮૮૫ ૮૭૦ ૬૫૭ ૩૪૩ -
સુરત સીટી ૨૦૦૯ ૩૬૫૭૩ ૩૦૬૮૪ ૨૧૨ ૧૫૫ ૧૦૦૫૩ ૬૬૯૪ -
    ૨૦૧૦ ૩૮૯૧૫ ૩૧૭૧૬ ૧૨૮ ૧૧૨ ૧૧૨૨૧ ૭૪૦૬ ૭૭૧ ૫૪૦ -
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666345