મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી


શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્‍લા પંચાયત - આંકડા શાખા દરિયા મહેલ, મુગલીસરા- સુરત
મુખ્‍ય સં૫ર્ક અઘિકારી જીલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, જીલ્‍લા પંચાયત, સુરત
ફોન નંબર ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫
ફેકસ નંબર ૦૨૬૧-૨૪૧૨૫૪૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ

ક્રમઅઘિકારીનું નામ હોદોફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબરઇ-મેઇલ
જીલ્‍લા આંકડા અઘિકારીજીલ્‍લા આંકડા અઘિકારી૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫
એક્ષ. ૧૫૮-૧૫૯
૨૪૧૨૫૪૩-dso-ddo-sur@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666357