મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆંકડા શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામ આંકડા શાખા
શાખાનું સરનામું જીલ્‍લા પંચાયત - આંકડા શાખા દરિયા મહેલ, મુગલીસરા- સુરત
મુખ્‍ય સં૫ર્ક અઘિકારી જીલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, જીલ્‍લા પંચાયત, સુરત
ફોન નંબર ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫
ફેકસ નંબર ૦૨૬૧-૨૪૧૨૫૪૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ અઘિકારીનું નામ હોદો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
શ્રી કે. એ.પંચાલ જીલ્‍લા આંકડા અઘિકારી ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫
એક્ષ. ૧૫૮-૧૫૯
૨૪૧૨૫૪૩ ૯૭૨૭૭૩૩૦૮૫ dso-ddo-sur@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 22/1/2018

વપરાશકર્તાઓ : 621639