મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍ય શાખા રસીકરણ

રસીકરણ

 
માતા ગર્ભવતી બને ત્યાર થી આરોગ્ય ની કામગીરી શરુ થાય છે. પ્રાથમિક આરોગ કેન્દ્ગો ઉપર ગર્ભવતી સ્ત્રીઓને ધનુરની રસી મુકાવામાં આવે છે. તારબાદ બાળકનો જન્મ થતાં બી.સી.જી, પોલીયો, ત્રિગુણી જેવી રસીઓનું સંપુર્ણ આયોજન કરવામાં આવે છે. અને બાળક મોટું થાય તાં સુધી વખતો વખત આ રસી આપવામાં આવે છે. આ ઉપરાંત આરોગ કર્મચારીઓ હિપેટાઇટીશ, મેલેરીયા જેવા વાવરના રોગોની પણ રસી મકાવાનું કામ ખૂબ જ ખંતથી નિભાવે છે.
ડી.ટી.પી. રસી
બાળકની ઉંમર ૧.૦ વર્ષના ગાળા દરમાન ત્રણ ડોઝ આપવામાં આવે છે.
પોલીયો
નાના બાળકોને ત્રિગુણી રસીના ત્રણ ડોઝ આપવામાં આવે છે.
ડી.ટી. રસી (ડીપ્થેરીયા ટીટનેશ )
ડીપ્થેશીયા અને ધનુરનો રોગ ન થાય તે માટે પ વર્ષના બાળકોને વેકસીન આપવામાં આવે છે.
બી.સી.જી
ટી.બી.ના રોગ સામે આ પ્રતિકારક રસી છે. બાળકનાં જન્મથી ૧૨ માસથી અંદર એક વખત આ રસી આપવામાં આવે છે.
ઓરી
૯ થી ૧૨ માસ સુધીના બાળકોને આ રસીનો એક ડોઝ આપવામાં આવે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672021