મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆરોગ્‍યસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ આરોગ્ય શાખા 
સરનામું જિલ્લા પંચાયત - આરોગ્ય શાખા,  દરિયા મહેલ, મુગલીસરા- સુ૨ત 
મુખ્‍ય સં૫ર્ક અધ‍િકારી ર્ડા. આર.કે.કંછલ, મુખ્ય જિલ્લા આરોગ્ય અધિકારી 
ફોન નંબર ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫
એક્ષ. નં. ૧૩૫ , ૯૭૨૭૭૦૯૫૦૧
ફેકસ નંબર ૦૨૬૧- ૨૪૩૦૫૮૯
 
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબ ઈ-મેઈલ
શ્રીમતી પી.એન.પાલેક વહીવટી અધિકારી(કુ.ક.શાખા) ૪પ૭પ૧ થી ૪પ૭પપ ૪૩૦પ૮૯ ૯૮૪૧૭૪૯૧ dho-ddo-sur@gujarat.gov.in
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672016