મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
શાખાનું નામ આયુર્વેદ શાખા
સરનામું જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારીની કચેરી, નાનપુર પોસ્‍ટ ઓફિસની બાજુમા, નાનાપુરા, સુરત.
મુખ્‍ય સં૫ર્ક અધ‍િકારી ર્ડા.એન.એસ.કેવડીયા. જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારી
ફોન નંબર ૯૭૨૩૮૨૪૦૭૮
ફેકસ નંબર ---
 
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
ર્ડા.એન.એસ.કેવડીયા ઇ.ચાર્જ.જિલ્‍લા આયુર્વેદ અધિકારી ૨૪૬૨૦૦૧(૦૨૬૧)   ૯૭૨૩૮૨૪૦૭૮  
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 611282