મુખપૃષ્ઠશાખાઓઆયુર્વેદ શાખાઆયુર્વેદ તબીબી અધિકારી

આર્યૃવેદ તબીબી અધિકારી

અ.નં તાલુકાનુ નામ આયુર્વેદ કેન્‍દ્ર નુ નામ અધિકારીનુ નામ સરનામુ ફોન નંબર મોબાઈલ નંબર રીમાકર્સ
સુરતસીટી નવાપુરા ડો. એચ કે માવડીયા નવાપુરા, સુરત   ૯૪ર૬૪ ૪૦૭પ૦ સરકારી
એજન ખટોદરા ડો. જી જે મોરડીયા ખટોદરા,સુરત   ૯૪ર૮૭ ૪૩૧૩પ સરકારી
એજન હીરાબાગ ડો.એન એસ કેવડીયા હીરાબાગ,સુરત   ૯૭ર૩૮ ર૪૦૭૮ સરકારી
એજન કષ્‍ણકુંજ ખાલી જગ્‍યા કષ્‍ણકુંજ,સુરત     સરકારી
કામરેજ વિહાણ ડો.યોગીતા યુ આહીર વિહાણ,તા.કામેરજ   ૯૪ર૬ર ર૪૧૦૬ સરકારી
બારડોલી બારડોલી ડો. રંજનબેન એમ પટેલ     ૯૪ર૭૧ ૭૭પ૪૩ સરકારી
માંડવી ફુલવાડી ખાલી જગ્‍યા ફુલવાડી,તા.માંડવી     સરકારી
માંગરોળ વાંકલ ખાલી જગ્‍યા વાંકલ,તા.માંગરોળ     સરકારી
ઓલપાડ ઓલપાડ ડો. અમી એમ દશોંદી ઓલપાડ તા.ઓલપાડ   ૯૯૯૮૯ ૬રર૪૬ સરકારી
૧૦ કામરેજ ધલાં ડો.જાગૃત એ પટેલ ધલાં તા. કામરેજ   ૯૪ર૬૯ ૮૪૧૩૪ જિ.પં.
૧૧ એજન ખોલવડ ડો.બી એ કાછડીયા ખોલવડ,તા.કામરેજ   ૯૪ર૬૪ ૪૦૭પ૦ જિ.પં.
૧ર એજન આસ્‍તા ડો. જી ટી પટેલ આસ્‍તા,તા. કામરેજ   ૯૯૦૯ર પ૮૦૭૧ જિ.પં.
૧૩ પલસાણા અમલસાડી ડો. હેતલ એચ વાાધેલા અમલસાડી,તા.પલસાણા   ૭૬૯૮૭ પ૧૦૭પ જિ.પં.
૧૪ એજન દસ્‍તાન ડો.કે એમ મઢીકર દસ્‍તાન,તા.પલસાણા   ૯૪ર૯૦ ૯રપ૯૦ જિ.પં.
૧પ એજન બલેશ્‍વર ડો. પ્રિતી એમ પટેલ બલેશ્‍વર,તા.પલસાણા   ૯૯રપ૪ ૧૬૦ર૦ જિ.પં.
૧૬ ચોર્યાસી કુભારીયા ડો.એમ એન નાયક કુંભારીયા,તા. યોર્યાસી   ૯૪ર૭૧ ૦૬પપપ જિ.પં.
૧૭ બારડોલી ભામૈયા ડો. પિયુષ એન પટેલ ભામૈયા,તા.બારડોલી   ૯૮રપ૦ ૯૪૧૦૪ જિ.પં.
૧૮ માંડવી કાંકરાપાર ખાલી જગ્‍યા કાંકરાપાર,તા.માંડવી      
૧૯ એજન દેવગઢ ખાલી જગ્‍યા દવગઢ,તા.માંડવી      
ર૦ ઉમરપાડા ધાણાવડ ખાલી જગ્‍યા ધાણાવડ,તા.ઉમરપાડા      
ર૧ એજન ચિતલદા ખાલી જગ્‍યા ચિતલદા,તા.ઉમરપાડા      
રર માંગરોળ કંટવા ખાલી જગ્‍યા કંટવા,તા.માંગરોળ      
ર૩ મહુવા ભગવાનપુરા ખાલી જગ્‍યા ભગવાનપુરા,તા.મહુવા      
ર૪ એજન કુમકોતર ખાલી જગ્‍યા કુમકોતર,તા.મહુવા      

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666289