બાંઘકામ શાખા
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠશાખાઓબાંઘકામ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ બાંઘકામ શાખા
સરનામું કાર્યપાલક ઈજનેરની કચેરી, પંચાયત મા.મ. વિભાગ, દયાળજી બાગની સામે, નાનપુરા, સુરત.
મુખ્‍ય સં૫ર્ક અધ‍િકારી કાર્યપાલક ઈજનેરશ્રી, પંચાયત મા.મ.વિભાગ, સુરત.
ફોન નંબર ર૪૭૬૮૯૪, ર૪૭ર૩૩૭
ફેકસ નંબર ૦ર૬૧- ર૪૭૬૮૯૪
 
 
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રી જી.એ. પટેલ કાર્યપાલક ઈજનેર ર૪૭૬૮૯૪ ર૪૭૬૮૯૪ ૯૮રપ૩૬૪ર૮૮ exernb-ddo-sur@gujarat.gov.in
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666377