મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી


શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ રૂમ નં. ૨૦૬, ૧ લો માળ, દરિયા મહેલ, જિલ્‍લા પંચાયત સુરત
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી કે. ડી. પટેલ (હિસાબી અધિકારીશ્રી)
મોબાઇલ નંબર ૯૮૨૫૧૭૫૯૧૧
ફોન નંબર ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫, ઇન્ટરકોમ નંબર : ૧રર
શાખા : ઇન્ટરકોમ ૧ર૩, ૧ર૪, ૧રપ, ૧ર૬
ફેકસ નબર ૨૪૧૨૫૪૩
ઇ-મેઇલ ao-ddo-sur@gujarat.gov.in
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નું. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
૧. શ્રી કે. ડી. પટેલ હિસાબી અધિકારીશ્રી ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫,
એક્ષ. ૧રર
૨૪૧૨૫૪૩ ૯૮૨૫૧૭૫૯૧૧
ao-ddo-sur@gujarat.gov.in
ર. શ્રી આર. આર. વસાવા આંતરિક અન્વેષણ અધિકારીશ્રી ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫,
એક્ષ. ૧ર૩
૨૪૧૨૫૪૩ ૯૯૨૫૦૪૮૯૧૩ ao-ddo-sur@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672017