મુખપૃષ્ઠશાખાઓહિસાબી શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ હિસાબી શાખા
શાખાનું સરનામુ રૂમ નંબર ૩૧૭, પહેલો માળ દરિયામહેલ ,જિલ્લા પંચાયત સુરત.
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી એન.આર.વસાવા  (ઇ.ચાર્જ)  (હિસાબી અધિકારીશ્રી)
મોબાઇલ નંબર ૯૮૭૯૨૯૬૭૮૦
ફોન નંબર ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫,       ઇન્ટરકોમ નંબર :          ૧રર
શાખા : ઇન્ટરકોમ ૧ર૩, ૧ર૪, ૧રપ, ૧ર૬
ફેકસ નબર ૨૪૧૨૫૪૩
ઇ-મેઇલ ao-ddo-sur@gujarat.gov.in
 
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નું. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
૧. શ્રી એન.આર.વસાવા
(ઇ.ચાર્જ)
હિસાબી અધિકારીશ્રી ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫,
એક્ષ.  ૧રર
૨૪૧૨૫૪૩ ૯૮૭૯૧૪૩૨૩૮
ao-ddo-sur@gujarat.gov.in
ર. શ્રી એન.આર.વસાવા આંતરિક અન્વેષણ અધિકારીશ્રી ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫,
એક્ષ.  ૧ર૩
૨૪૧૨૫૪૩ ૯૮૭૯૧૪૩૨૩૮ ao-ddo-sur@gujarat.gov.in
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 8/6/2018

વપરાશકર્તાઓ : 633938