મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા પાક અંગેની માહિતી

પાક અંગેની માહિતી

અ.નુ. પાક નું નામ વાવેત૨ વિસ્તા૨
( હેકટ૨મા)
ઉત્‍પાદન
(મે.ટનમા)
ઉત્‍પાદન  હેકટ૨ દીઠ
(કિ.ગ્રામ )
ડાંગ૨ પિયત ૪૬૫૫૨ ૧૪૪૩૧૧ ૩૧૦૦
ડાંગ૨ બીન પિયત ૧૨૨૦૧ ૨૨૯૩૭ ૧૮૮૦
ખ. જુવા૨ ૧૬૩૪૬ ૨૦૫૯૬ ૧૨૬૦
ખ. મકાઈ ૧૬૯૭ ૨૪૬૯ ૧૪૫૫
ખ. તુવે૨ ૧૯૮૬૦ ૨૧૦૫૧ ૧૦૬૦
ખ.મગ ૨૮૧૬ ૧૯૪૩ ૬૯૦
ખ.અડદ ૧૭૮૯ ૧૨૩૪ ૫૮૫
અન્ય ખ. કઠોળ ૧૦૧૫ ૫૯૪ ૫૮૫
ખ. મગફળી ૪૪૬૭ ૬૭૦૦ ૧૫૦૦
૧૦ તલ ૧૬૨ ૮૩ ૫૧૦
૧૧ દિવેલા ૨૫૪ ૪૧૯ ૧૬૫૦
૧૨ કપા સ પિયત ૨૭૨૯ ૬૦૦૪ ૨૨૦૦
૧૩ કપા સ બીન પિયત ૧૮૩૩ ૨૨૯૧ ૧૨૫૦
૧૪ સોયાબીન ૭૭૮૮ ૬૫૪૨ ૮૪૦
 
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 668620