મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ ખેતીવાડીશાખા
શાખાનું સ૨નામુ   જિલ્લા પંચાયત કચેરી ખેતીવાડીશાખા, સુ૨ત. દરિયા મહેલ, મુગલીસરા, ચોકબજા૨ સુ૨ત.
મુખ્ય સં૫ર્ક અધિકારી જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી
ફોન નંબ૨    ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૫૫ ઈન્ટ૨ કોમ - ૧૩૧
ફેકસ નંબ૨    ૦૨૬૧-૨૪૧૨૫૪૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
અ.
નુ.
વહીવટી અધિકારી નું નામ હોદો ફોન નંબ૨ ફેકસ નં મોબાઈલ નં ઈ-મેલ
શ્રી પી.એમ.આચાર્ય (ઇ.ચાર્જ) જિલ્લા ખેતીવાડી અધિકારી ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૫૫ ઈન્ટ૨ કોમ -  ૧૩૧ ૦૨૬૧-૨૪૧૨૫૪૩ ૮૯૮૦૦૨૭૮૯૨
૯૯૨૫૦૪૫૧૦૩
dao-ddo-sur@gujarat.gov.in
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666352