મુખપૃષ્ઠશાખાઓખેતીવાડી શાખા સિંચાઈ

સિંચાઈ

અ.ન. તાલુકાનું નામ નહે૨ની લંબાઈ પાતાળકુવા ફકત સિંચાઈના કુવા
સ૨કારી ખાનગી સ૨કારી ખાનગી પાકા કાચા પાકા કાચા
૧. ઓલપાડ ૧૩૨ -   ૬૫૩ ૧૭
૨. માંગરોળ ૪૨ -   ૬૧૮ ૧૦૭
૩. ઉમ૨પાડા -   ૨૪૦ ૩૬
૪. મહુવા ૩૫ -   ૨૦૮ ૧૦૭૫ ૧૬૦
૫. માંડવી ૫૭ -   ૧૦૧૨ ૧૫૦
૬. કામરેજ ૯૯ -   ૩૬૯૨ ૧૪
૭. ચોયાસી ૩૧૨ -   ૩૩૫ ૨૨૧૨ ૧૨૬
૮. ૫લસાણા ૨૮ -   ૧૧૬૫ ૧૯
૯. બા૨ડોલી ૩૧૨ -   ૩૯૨ ૨૨૨૫ ૧૩૫
૧૦. સુરત સીટી - - ૩૫
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666382