મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખામાતા અને બાળ સારવાર પ્રોગ્રામ

માતા અને બાળ સારવાર પ્રોગ્રામ

 
કુટુંબ કલ્યાણની કામગીરીમાં આ એક ખુબ જ મહત્વની કામગીરી છે. બાળકના જન્મ પહેલા અને જન્મ પછી અમુક સમય સુધી બાળક અને માતાની સ્વાસ્થયની સાર સંભાળ રાખવાની કામગીરી કરવામાં આવે છે. જેને ફલો-અપ કહેવામાં આવે છે. તંદુરસ્ત બાળક તંદુરસ્ત સમાજનું નિર્માણ કરે છે જેને આ સેવા સાચા અર્થમાં ફળિભુત કરે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672006