મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખાનિ‍રોઘ

નિ‍રોઘ

 
અન્ય કોઇ પણ ગર્ભનિરોધક પધ્ધતિનો ઉપયોગ ન કરવો હોય ત્યારે પુરુષ દ્વારા નિરોધના ઉપયોગથી પણ આ હેતુ જાળવી શકાય છે. ખુબ જ સસ્તો, સહેલો અને સરળ નિરોધનો ઉપયોગ છે. પ્રાથમિક આરોગ્ય કેન્દ્રો ઉપરથી તથા આરોગ્યના ક્ષેત્રિય કર્મચારીઓ પાસેથી ખુબ જ સરળ રીતે અને વિનામુલ્યે નિરોધ ઉપલબ્ધ થઇ શકે છે.
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666386