મુખપૃષ્ઠશાખાઓકુટુંબ કલ્‍યાણ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

 
શાખાનું નામ : કુંટુંબ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામું : જિલ્લા પંચાયત - કુટુંબ કલ્યાણ શાખા,
દરિયા મહેલ, મુગલીસરા- સુરત
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી : ડો.જી.એ.ગનેરીવાલા
ફોન નંબર : ર૪રપ૭પ૧ થી ર૪રપ૭પપ
ફેકસ નંબર     : ૦ર૬૧- ર૪૩૦પ૮૯
 
શાખાની વહિવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઈલ નંબર ઈ-મેઈલ
શ્રીમતી પી.એન.પારલેકર વહિવટી અધિકારી (કુ.ક.શાખા) ર૪રપ૭પ૧ થી ર૪રપ૭પપ ૦ર૬૧- ર૪૩૦પ૮૯ ૯૮ર૪ર૧૭૪૯૧ fpo-ddo-sur@gujarat.gov.in
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666311