મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાઇત્તર પ્રવૃત્તિ

ઇત્તર પ્રવૃત્તિ

 
કર્મચારીઓના કલ્યાણ માટે ઘણી બધી ઇત્તર પ્રવૃત્તિઓ આ શાખા દ્વારા કરવામાં આવે છે. કર્મચારીઓના રમત-ગમતમાં રસ જળવાય અને ભાઇચારાની લાગણી વધે તે માટે રમત-ગમત અને ક્રિકેટ ટુર્નામેન્ટનું આયોજન કરવામાં આવે છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672024