મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેકમ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ મહેકમ શાખા                                                             
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી ,દરિયા મહેલ, મુગલીસરા,સુ૨ત- ૩૯૫૦૦૪
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી (મહેકમ)
ફોન નંબર ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫   ઇન્ટ૨ કોમ નંબ૨ : ૧૧૬ 
ફેકસ નબર ૨૪૧૨૫૪૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
 
અ.નં. વહિવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોનનંબ૨(કચેરી) ફેકસનંબ૨ મોબાઈલનંબ૨ ઈ-મેલ
કુ.એ.એન.૫ટેલ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી(મેસુલ) જિ.પં.સુ૨ત ૦૨૬૧- ૨૪૨૫૭૫૧થી ૨૪૨૫૭૫૫
એક્ષ.નંબ૨- ૧૧૬
૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૧ - -
શ્રી કે.એન.૫ટેલ ઈ.ચા. ચીટનીશ કમ તાલુકા વિકાસ અધિકારી શ્રી દબાણસેલ જિ.પં.સુ૨ત ૦૨૬૧- ૨૪૨૫૭૫૧થી ૨૪૨૫૭૫૫
એક્ષ.નંબ૨- ૧૧૦
૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૧ ૯૮-૨૫૨-૭૫૪૬૦ -
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666297