મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા પ્રસ્‍તાવના

પ્રસ્‍તાવના

રાજ્યમાં તા. ૧-૪-૬૩ થી પંચાયતી રાજનો અમલ થતાં મહેસુલી કામગીરી પંચાયતોને તબદીલ થયેલ છે. ગ્રામ્‍ય પંચાયત વિસ્‍તારમાં જમીન મહેસુલ, લોકલફંડ, શિક્ષણ ઉપકર વિગેરે સરકારી લેણાંની વસુલાતની કામગીરી ગ્રામ્‍ય પંચાયતોને સુપ્રત થતાં આ કામગીરી અસરકારક થઇ શકે તે માટે તાલુકા/જીલ્‍લા વિકાસ અધિકારીશ્રીઓને જમીન મહેસુલ સહિતના જમીન મહેસુલ નિયમો હેઠળના જરૂરી અધિકારો આપવામાં આવેલ છે. તલાટી કમ મંત્રી તથા તથા સર્કલ ઇન્‍સ્‍પેકટર મહેકમને પંચાયતના વહિવટી અંકુશ હેઠળ આ કામગીરી માટે મુકવામાં આવે છે.
 
 
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 630620