મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મહેસુલ શાખા                                                             
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી ,સુ૨ત ,દરિયા મહેલ, મુગલીસરા,સુ૨ત
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી (મહેસુલ)
ફોન નંબર ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫ ઇન્ટ૨ કોમ નંબ૨ : ૧૧૬ 
ફેકસ નબર ૨૪૧૨૫૪૩
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 6/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 662558