મુખપૃષ્ઠશાખાઓમહેસૂલ શાખા વરસાદના આંકડા

વરસાદના આંકડા(વર્ષ-૨૦૧૧)


અ.નં. તાલુકાનું નામ સને ૨૦૧૧ ના
આગલા દિવસ સુધીનો વરસાદ તા. ૨૭-૯-૧૧ ના રોજનો વરસાદ ઉત્તરોત્તર મોસમનો કુલ વરસાદ

બારડોલી

૧૫૫૩.૦ ૧૫૫૫.૦

ચોર્યાસી

૯૫૯.૦ ૯૫૯.૦

કામરેજ

૧૬૯૯.૦ ૧૬૯૯.૦

મહુવા

૧૫૭૧.૦ ૧૫૭૧.૦

માંડવી

૧૨૮૭.૦ ૧૨૮૭.૦

માંગરોડ

૧૦૪૫.૦ ૧૦૪૫.૦

ઓલપાડ

૧૧૯૬.૦ ૧૧૯૬.૦

પલસાણા

૧૧૫૭.૦ ૧૧૫૭.૦

સુરત સીટી

૧૦૧૯.૦ ૧૦૧૯.૦
૧૦

ઉમરપાડા

૨૪૪૩.૦ ૨૪૪૩.૦

 

કુલ

૧૩૯૨૯.૦૦ ૧૩૯૩૧.૦૦

 

સરેરાશ વરસાદ

૧૩૯૨.૯ ૨.૦૦ ૧૩૯૩.૧૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666354