મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાસં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી

શાખાનું નામ મેલેરિયા શાખા
સરનામું નવી સીવીલ હોસ્‍પીટલ,મજુરા ગેટ, સુરત
મુખ્‍ય સં૫ર્ક અધ‍િકારી જીલ્‍લા મેલેરિયા અધ‍િકારીશ્રી, જી.પં.સુરત
ફોન નંબર રર૩૩૮૪૬
ફેકસ નંબર
 
 
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
ક્રમ મેલેરિયા કેન્‍દ્રનું નામ અઘિકારીનું નામ સરનામું ફોન નંબર (કચેરી) ફેકસ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેઇલ
જીલ્‍લા મેલેરિયા ઓફિસ સુરત  શ્રીમતી સી.કે.દેસાઇ નવી સીવીલ હોસ્‍પીટલ,મજુરા ગેટ,સુરત. રર૩૩૮૪૬ ૯૭૨૭૭૦૯૬૧૯ Malaria-sur@gujarat.gov.in
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 630617