મુખપૃષ્ઠશાખાઓમલેરીયા શાખાશાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

સુરત જીલ્‍લાની મેલેરિયાની કામગીરીનો ટુંકો અહેવાલ
  સુરત જીલ્‍લાના રૂરલ વિસ્‍તારમાં વર્ષ ૨૦૦૭-૨૦૦૮ (એપ્રિલ-૦૭ થી માર્ચ-૦૮) દરમ્‍યાન લોહીના નમુના લેવાનો ટાર્ગેટ ૩૬૦૨૬૭ છે. તેની સામે ૪૦૦૮૨૦ લોહીના નમુના લેવામાં આવેલ છે. તો ૧૧૧.૪ ટકા કામગીરી થઇ. જેમાંથી કુલ પોઝીટીવ ૧૯૯૦ કેસો મળી આવેલ છે. જે પૈકી ૬૦૬ પી.એફ. પ્રકારના કેસો મળેલ છે. પી.એફ. ના ૩૦.૪૫ ટકા છે. રૂરલ વિસ્‍તારમાં ૧૯૮૦ પોઝી. કેસોને સંપુર્ણ સારવાર હેઠળ આવરી લઇ દર્દીઓને રોગ મુકત કરવામાં આવેલ છે.
  સુરત ગ્રામ્‍ય વિસ્‍તારમાં વર્ષ-૨૦૦૭ દરમ્‍યાન ૧૧૬ ગામોમાં જંતુનાશક દવા છંટકાવ કરવા માટે ૫સંદગી કરેલ છે. જેની કુલ વસ્‍તી ૧૯૭૬૧૨ થાય છે. પ્રથમ રાઉન્‍ડ તા.૧/૫/૦૭ થી શરૂ કરવામાં આવેલ છે. અને તા.૧૯/૬/૦૭ ના રોજ પુર્ણ થયેલ છે. અને તા.૧/૫/૦૭ થી તા.૧૯/૬/૦૭ દરમ્‍યાન ૧૧૩ ગામો તથા ૩ ઔદ્યોગીક વિસ્‍તારના મજુરોના રહેણાંક વિસ્‍તારની ૧૯૭૬૧૨ વસ્‍તી છંટકાવ પુર્ણ કરી દેવામાં આવેલ છે, અને જેમાં ૮૭.૪ ટકા જેટલું રૂમ કવરેજ પ્રાપ્‍ત કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ૩૩૧૨.૭૫૦ કિ.ગ્રા. આલ્‍ફાસાય૫રમેથ્રીન (૫ ટકા) જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરેલ છે. બીજો રેગ્‍યુલર તા.૧૬/૭/૦૭ થી શરૂ કરી તા.૧૩/૯/૦૭ ના રોજ પુર્ણ કરવામાં આવેલ છે. બીજા રેગ્‍યુલર રાઉન્‍ડ દરમ્‍યાન ૧૧૩ ગામો તથા ૩ ઔદ્યોગીક વિસ્‍તારના મજુરોના રહેણાંક વિસ્‍તારની ૧૯૭૬૧૨ વસ્‍તી છંટકાવ પુર્ણ કરી દેવામાં આવેલ છે, અને જેમાં વસ્‍તી ૮૫.૪ ટકા જેટલું રૂમ કવરેજ પ્રાપ્‍ત કરવામાં આવેલ છે. જેમાં ૩૨૪૨.૫૦ કિ.ગ્રા. આલ્‍ફાસાય૫રમેથ્રીન (૫ ટકા) જંતુનાશક દવાનો છંટકાવ કરેલ છે.

સુરત જીલ્‍લાના ૪૬ પ્રા. આ. કેન્‍દ્રોના મેલેરિયા માટે સંવેદનશીલ ૧૮૧ ગામોની ૭૬૫૭૯ વસ્‍તીમાં ફોકલ સ્‍પ્રેની કામગીરી હાથ ધરવામાં આવેલ હતી. જેમાં રૂમ કવરેજ ૮૯.૫ ટકા જેટલું મેળવેલ છે.
  જીલ્‍લામાં વર્ષ - એપ્રિલ-૦૭ થી માર્ચ-૦૮ દરમ્‍યાન ૧૨૭૫ સ્‍થળો ઉ૫ર પોરાભક્ષક મપ્‍છી મુકવામાં આવેલ છે. આમ કુલ ૩૩૮૧ જગ્‍યાઓ ઉ૫ર ગપ્‍પીફીશ સુરત જીલ્‍લામાં મુકવામાં આવેલ છે. તેમજ ૫૬૮૮૦ સ્‍થળ મચ્‍છરની લાર્વી માટે પોઝી. મળેલ, જે સ્‍થળોએ અન્‍ય પોરાભક્ષક કામગીરીથી લાર્વીનો નાશ કરવામા આવેલ છે.

નિર્મલ ગુજરાત અભિયાન દરમ્‍યાન ૧૨૬૬ ગામોમાં ૩૦૦૭૮૫ ઘરોમાં સર્વેલન્‍સ કરી ૨૦૮૧૨૨ પાત્રો તપાસવામાં આવ્‍યા, તેમાંથી ૪૭૦૮૮ પાત્રો બ્રોડીંગવાળા નાબુદ કરી, ૨૩૦૭ પાણીના સ્‍ત્રો શોધ્‍યા, જેમાંથી ૮૭૬ જળસ્‍ત્રોમાં પોરાભક્ષક માછલી મુકવામાં આવી.
 
આગળ જુઓ
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 630682