મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા શાખાની કામગીરી

શાખાની કામગીરી

 
  ગામ પંચાયતનું વિભાજન તથા સંયોજન
  ગામ પંચાયતની મિલ્‍કત વહેંચણી
  કલમ ર૪૯ ના હુકમની સ‍મીક્ષા
  ગામ પંચાયતોને સુ૫રસીડ કરવા બાબત
  ગામ સભાની કામગીરી
  તાલુકા પંચાયતના પ્રમુખનું રાજીનામું મંજુર કરવા બાબત
  ગ્રામ પંચાયતના પ્રમુખનું રાજીનામું મંજુર કરવા બાબત
  તાલુકા/જીલ્‍લા પંચાયત ના સભ્‍યની ખાલી ૫ડેલ જગ્‍યાની કામગીરી
  તાલુકા પંચાયત પ્રમુખનું રાજીનામું મંજુર કરવા બાબત
  જીલ્‍લા/તાલુકા પંચાયત ચુંટણીની કામગીરી
  ૨૫૧૫ અન્‍ય ગ્રામિણ વિકાસ કાર્યક્રમના પેટાસદરની ગ્રાંટ ફાળવણી કરવા બાબત.
  ચાર માસીક બજેટ
  જીલ્‍લા સમકારી નિધ‍િ બાબત.
  જીલ્‍લા ગ્રામ ઉતેજન નિધ‍િ બાબત.
  ચાર ખર્ચના દર નકકી કરવા બાબત.
 
  આગળ જુઓ
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666310