મુખપૃષ્ઠશાખાઓપંચાયત શાખા સં૫ર્કની માહિતી

સં૫ર્કની માહિતી

 
શાખાનું નામ પંચાયત શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી ,સુ૨ત ,દરિયા મહેલ, મુગલીસરા,સુ૨ત
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી.જી.પટેલ, નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી (પંચાયત શાખા )
ફોન નંબર ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫   ઇન્ટ૨ કોમ નંબ૨ :૧૧૯, ૧૨૦, ૧૨૧
ફેકસ નબર ૨૪૧૨૫૪૩
ઇ-મેલ dyddo-pan-sur@gujarat.gov.in
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
 
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનનંબ૨(કચેરી) ફેકસનંબ૨ મોબાઈલ
નંબ૨
ઈ-મેલ
શ્રી ડી.જી.પટેલ નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી (પંચાયત શાખા ) ૦૨૬૧- ૨૪૨૫૭૫૧થી ૨૪૨૫૭૫૫
એક્ષ.નંબ૨- ૧૧૩
૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૧  ૯૮૭૯પ૩પ૮૧૧ dyddo-pan-sur@gujarat.gov.in
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666291