મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખાપશુધન

પશુધન ગણતરી(વર્ષ-૨૦૦૭)

ક્રમ તાલુકાનું નામ ગાય ભેંસ ભુંડ ધેંટા- બકરા ઉંટ મરધા (પોલ્‍ટ્રી) દેશી ગધેડુ- કુતરા ધોડા સસલા, ખચ્‍ચર અને અન્‍ય બતકા
(નર-માદા)
ઓલપાડ ૧૮૦૦૨ ૩૧૦૦૪ ૬૭૧ ૧૦૨૫૧ - ૧૭૯૭૫ ૪૧૩૧ ૨૯
માંગરોડ ૨૮૨૫૭ ૨૩૪૧૫ - ૧૩૨૩૧ - ૩૩૭૯૫ ૪૭૪૯ ૧૬ ૭૫૨
ઉમરપાડા ૩૧૨૩૫ ૧૨૨૧૭ - ૧૦૧૮૦ - ૪૧૪૨૧ ૧૫૭૯ ૫૭ ૧૫
માંડવી ૬૦૪૩૦ ૫૪૭૯૮ - ૧૭૦૬૮ - ૭૦૮૬૮ ૬૩૩૦ ૨૦૭ ૩૩૧
કામરેજ ૧૭૮૯૭ ૨૧૫૮૭ ૯૯ ૮૧૦૬ ૩૩૯૮૨ ૨૯૦૭ - ૫૨
ચોર્યાસી ૩૯૫૦ ૧૫૮૬૯ - ૯૭૫૦ - ૧૪૪૦૧ ૧૮૬૬ ૨૩ ૭૧
૫લસાણા ૧૧૨૫૭ ૯૮૪૭ ૧૭૮૦ ૮૬૪૬ - ૨૩૦૩૦ ૧૯૫૭ ૨૦ ૮૩
બારડોલી ૧૬૮૬૧ ૨૫૧૯૨ ૩૯ ૮૩૫૧ - ૨૭૨૮૫ ૬૬૨૧ ૪૦ ૨૯
મહુવા  ૨૫૨૧૮ ૨૫૩૭૪ - ૬૫૫૧ - ૩૧૧૭૪ ૨૪૮૭ - ૧૮૪
૧૦ સુરત સીટી ૧૨૪૬૭ ૨૯૬૦૫ ૫૭ ૧૩૭૪૫ ૧૧ ૭૭૯૬ ૭૨૭૪ ૧૮૫ ૪૮ ૧૯
આગળ જુઓ

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 630626