મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા રસીકરણ

રસીકરણ

રસીકરણ ૨૦૧૭-૧૮
અ.નં. વિગત લક્ષ્‍યાંક સિદ્ધિ ટકાવારી
HS 262300262300100.00
FMD774000774000100.00
BQ340002600076.47
ARV023NA
થાઇલેરીયા 00NA
બુસેલ્‍લોસિસ 00NA
FP00NA
RD(R2B)00NA
RD(F1)00NA
૧૦IB0NA
૧૧ET02000NA
૧૨PPR1060004000037.74
૧૩અન્‍ય 00NA
કુલ રસીકરણ 1176300110432393.88


છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666312