મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા રસીકરણ

રસીકરણ

વર્ષ-૨૦૧૦-૧૧
અ.નં. રસીનું નામ રસીકરણ કરેલ પશુઓની સંખ્‍યા  
એચ.એસ. ૧૫૨૦૪૩
ઇ.ટી. ૩૯૩૪
એફ.એમ.ડી. ૧૪૯,૪૬૮
હડકવા(એ.આર.વી.) ૧૨૮
બી.કયુ. ૫,૯૫૨
ફાઉલપોક્ષ ૫૯,૭૨૧
રાણીખેત સ્ટ્રેઇન (એફ-૧) ૧૭,૭૭૬
રાણીખેત (આર રબી ) ૩૯,૯૯૧
પી.પી.આર ૬,૪૨૨
  કુલ ૪૩૫,૪૩૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 10/5/2018

વપરાશકર્તાઓ : 630676