મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ પશુપાલન શાખા, જિલ્લા પંચાયત કચેરી, દરિયા મહેલ, સુ૨ત ૩૯પ ૦૦૩
શાખાનું સ૨નામું પશુપાલન શાખા,પહેલો માળ, જિલ્લા પંચાયત કચેરી,દરિયા મહેલ,સુ૨ત ૩૯પ ૦૦૩
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી નાયબ પશુપાલન નિયામક, પશુપાલન શાખા,જિલ્લા પંચાયત ,સુ૨ત.
ફોન નંબ૨ (૦૨૬૧) ૨૪૨પ૭પ૧ - પપ ઇન્ટ૨ કોમ નંબ૨ -૧પ૬
ફેકસ નંબ૨ (૦૨૬૧) ૨૪૧૨પ૪૩
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
 
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદ્દો ફોન નંબ૨ ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ - મેલ
ડૉ. ડી.બી.ગોરાણી નાયબ પશુપાલન નિયામક,જિલ્લા પંચાયત,સુ૨ત (૦૨૬૧) ૨૪૨પ૭પ૧ - પપ ઇન્ટ૨ કોમ નંબ૨ -૧પ૬ ૦૨૬૧ ૨૪૧૨પ૪૩ ૯૮૨૫૭૫૦૩૦૦
dydir-ah-sur@gujarat.gov.in
શ્રી ડૉ.એચ.એન.પટેલ મદદનીશ પશુપાલન નિયામક,જિલ્લા પંચાયત ,સુ૨ત (૦૨૬૧) ૨૪૨પ૭પ૧ - પપ ઇન્ટ૨ કોમ નંબ૨ -૧પ૬ ૦૨૬૧ ૨૪૧૨પ૪૩ ૯૯૨પ૧ પ૪૦૦૮ -
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666388