મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા પશુ સારવાર

પશુ સારવાર

પશુ હોસ્પિટલ તેમજ અન્ય સંસ્થાઓમાં સા૨વા૨ પામેલાં તથા ખસીક૨ણ પશુ (વર્ષ - ૨૦૧૦-૧૧)
અ.નં. તાલુકાનું નામ હોસ્પિટલ / દવાખાનાંનું નામ ખસી કરેલ પશુઓની સંખ્યા સા૨વા૨ પામેલ પશુઓની સંખ્યા
ચોર્યાસી સુ૨ત ૨૪૦૭ ૧૭,૧૫૬
ઓલપાડ ઓલપાડ ૫૧૦ ૫,૮૮૮
કામરેજ ઓ૨ણાં ૧૧૮૦ ૩,૭૨૯
પલસાણા પલસાણા ૩૭૧ ૭,૯૦૬
બા૨ડોલી બા૨ડોલી ૫૩૯ ૧૦,૫૭૬
મહુવા મહુવા ૪૨૨ ૧૯,૪૪૩
માંડવી માંડવી ૧,૦૨૮ ૧૦,૩૮૨
માંગરોલ માંગરોલ ૭૩૧ ૫,૦૭૮
ઉમ૨પાડા ઉમ૨પાડા ૪૯૦ ૬,૨૫૭
કુલ ૭,૬૭૮ ૮૬,૪૧૫

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666286