મુખપૃષ્ઠશાખાઓપશુપાલન શાખા શિબીરની માહીતી

શિબીરની માહીતી

પશુપાલનની જાણકારી અને પશુપાલકોની શિબિરોની માહિતી (વર્ષ - ૨૦૧૦ - ૨૦૧૧)
અ.નં. તાલુકાનું નામ શિબિ૨નું નામ શિબિ૨ની સંખ્યા સા૨વા૨ આપેલ જાનવ૨ની સંખ્યા લાભ લીધેલ પશુપાલકોની સંખ્યા
બા૨ડોલી પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨ ૨૦૭ ૬૯
પલસાણા પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨ ૩૧૧ ૧૦૩
મહુવા પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨ ૫૦૨ ૨૪૧
ચોર્યાસી પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨ ૩૦૦ ૧૧૪
ઓલપાડ પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨ ૫૧૪ ૨૬૭
કામરેજ પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨ ૫૦૦ ૨૧૩
માંડવી પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨ ૬૩૨ ૨૮૧
માંગરોળ પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨ ૬૧૦ ૨૫૯
ઉમ૨પાડા પશુ ઉત્પાદકતા વૃઘ્ધિ શિબિ૨ ૫૦૨ ૨૩૭
કુલ ૪૦ ૪૦૭૮ ૧૭૮૪

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666343