મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

સહકારી મંડળીઓ નોંઘણી

વર્ષ:-૨૦૦૮-૨૦૦૯ થી સને ૨૦૧૧-૨૦૧૨ ના વર્ષમાં નવી નોંધાયેલ સહકારી મંડળીઓ
ક્રમ તાલુકાનું નામ વર્ષ સહકારી મંડળીનું નામ મંડળીના વડાનું નામ સરનામું ફોન નંબર ફેકસ નંબર
માંગરોળ ૨૦૦૮-૨૦૦૯ શ્રી મહિલા ઔધોગીક સર્વાગી વિકાસ સહકારી મંડળી લી.ઝખવાવ રેમાબેન દશરથભાઇ ચૌધરી ઝખવાવ - -      
વ્યારા ૨૦૦૮-૨૦૦૯ ઢોલી ઉમર ઉદવહન પિયત સહકારી મંડળી લી.પો.ઝાંખરી, તા.વ્યારા રંગુબેન હીરાભાઇ ગામીત ઢોલી ઉમર - -
માંડવી ૨૦૦૮-૨૦૦૯ લાખ ગામ પિયત સહકારી મંડળી લી.લાખ ગામ બળવંતભાઇ વાધરીયા ચૌધરી લાખગામ - -
માંગરોળ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ કરીમાબાદ કો.ઓ.હાઉસીંગ સોસાયટી લી. શ્રી અલાઉદીન દીદારઅલી માધાલી કરીમાબાદ - -
ઓલપાડ ૨૦૦૯-૨૦૧૦ શ્રી જયરણછોડ રાય ગોબર ગેસ ઉત્પાદક સેવા સહકારી મંડળી લી. કલ્પેશ ચંદુભાઇ પટેલ કુડસદ - -
માંગરોળ ૨૦૧૦-૨૦૧૧ પીપોદરા સેવા સહકારી મંડળી લી. ભરતભાઇ કાનજીભાઇ પટેલ પીપોદરા - -
ઉમરપાડા ૨૦૧૦-૨૦૧૧ જે.જે.ફલોરા બાગાયત કો.ઓ.હાઉસીંગ સોસાયટી લી.ચીમીપાતલ કમલેશ જે.હીરપરા સુરત - -
ઓલપાડ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ દ્રષ્ટિ મત્સ્ય ઉછેર સહકારી મંડળી લી.મુ.દાંડી, તા.ઓલપાડ ઇન્દ્રજીત ધર્મેશ નાવીક દાંડી - -
ઓલપાડ ૨૦૧૧-૨૦૧૨ શિવાંજલી ઉછેર સહકારી મંડળી લી.સુમિત દાંડી, તા.ઓલપાડ હરિલાલ યુ.ખલાસી દાંડી - -
૧૦ મહુવા ૨૦૧૧-૨૦૧૨ મહુવા તા.ખેડૂત બાગાયત સહકારી મંડળી લી. અનાવલ હિતેન્દ્રભાઇ એમ.પટેલ ગાંગડીયા - -

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672019