મુખપૃષ્ઠશાખાઓસહકાર શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

  શાખાનું નામ : સહકાર શાખા   
  શાખાનું સરનામું : જીલ્‍લા પંચાયત - આંકડા શાખા         
દરિયા મહેલ, મુગલીસરા- સુરત
  મુખ્‍ય સં૫ર્ક અઘિકારી : જીલ્‍લા વિકાસ અઘિકારીશ્રી, જીલ્‍લા પંચાયત, સુરત
  ફોન નંબર : ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫
  ફેકસ નંબર : ૦૨૬૧-૨૪૧૨૫૪૩
 
  શાખાના વહિવટી અઘિકારીઓ
  વહિવટી અઘિકારીનું નામ શ્રી એ.ટી.ભાવસાર (ઇ.ચાર્જ)  
  હોદો મદદનીશ જીલ્‍લા રજીસ્‍ટાર સહકારી મંડળી  
  ફોન નંબર (કચેરી) ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫ એક્ષ. ૧૫૩-૧૫૪  
  ફેકસ નંબર ૨૪૧૨૫૪૩  
  મોબાઇલ નંબર ૯૪૨૮૦૭૩૦૭૪  
  ઇ-મેઇલ dso-ddo-sur@gujarat.gov.in  
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666307