મુખપૃષ્ઠશાખાઓસમાજ કલ્‍યાણ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

શાખાનું નામસમાજ કલ્યાણ શાખા
શાખાનું સરનામુ સમાજ કલ્યાણ શાખા જિલ્લા પંચાયત કચેરી દરીયા મહેલ સુરત મુગલીસરા - સુરત
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી સમાજ કલ્યાણ અધિકારી
ફોન નંબર ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧ થી ૫૫
ઇન્ટર કોમ નંબર - ૧૭૧
ફેકસ નબર ૨૪૧૨૫૪૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
સૈયદ તાહેરઅલી હુસેનઅલીવહિવટી અધિકારી નું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) રહેઠાણ નં. મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
સૈયદ તાહેરઅલી હુસેનઅલીજિલ્લા સમાજ ક્લ્યાણ અધિકારી ૨૬૧-૨૪૨૫(૭૫૧-૭૫૫)૯૪૨૬૭૪૭૦૧૪ ૯૪૨૬૭૪૭૦૧૪-

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672004