મુખપૃષ્ઠશાખાઓસંકલિત બાળવિકાસ શાખાસં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ સંકલિત બાળ વિકાસ યોજના (આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા)                                                            
શાખાનું સરનામુ આઇ.સી.ડી.એસ. શાખા જિલ્લા પંચાયત કચેરી દરીયા મહેલ સુરત મુગલીસરા - સુરત
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી જિલ્લા વિકાસ અધિકારીશ્રી
ફોન નંબર ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧ થી ૫૫
ઇન્ટર કોમ નંબર - ૧૪૩, ૧૪૪, ૧૪પ
ફેકસ નબર ૨૪૧૨૫૪૩
શાખાના વહિવટી અધિકારીઓ
 
અં.નં. વહિવટી અધિકારી નું નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) ફેક્સ નંબર મોબાઇલ નંબર ઇ-મેલ
શ્રીમતી અલ્પનાબેન સી. જૈન પ્રોગ્રામ ઓફિસર ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧ થી પપ ૦૨૬૧- ૨૪૧૨૫૪૩ ૯૪૨૭૫ ૧૯૭૮૮ -
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672002