મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા રમત ગમત કાર્યક્રમ

રમત ગમત કાર્યક્રમ

 
બાળકોમાં ૨હેલ શકિતને બહા૨ લાવવા માટે કેન્દૂ કક્ષાએ, તાલુકા કક્ષાએ અને જિલ્લા કક્ષાએ ૨મત-ગમતનું આયોજન ક૨વામાં આવે છે. ઝોન કક્ષાએથી વિજેતા બાળકોને રાજય કક્ષા સુધી તક પુરી પાડવામાં આવે છે.
 

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 12/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 666344