મુખપૃષ્ઠશાખાઓશિક્ષણ શાખા સં૫કૅની માહિતી

સં૫કૅની માહિતી

 
શાખાનું નામ શિક્ષણ શાખા
શાખાનું સરનામું દરિયા મહેલ ,ચોક બજાર, સુરત
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ર્ડો પી. એન. દવે
ફોન નંબર ૯૪૨૯૧૩૯૦૮૫
ફેકસ નંબર ૦ર૬૧-ર૪પ૪૮૧૯
 
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી  અધિકારીનું  નામ હોદ્દો ફોન નંબર (કચેરી) મોબાઈલ નંબર
શ્રી ડી. એન. ઠાકોર નાયબ પ્રા.શિ. ર૬૧-ર૪રપ૭૦૭ ૯૮૭૯પ-૧૪૩૧૭
શ્રી એન.બી. ચૌધરી હિસાબી અધિકારી ર૬૧- ર૪રપ૭૦૭ ૯૯૧૩૮-૧૭૪૯૦

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 26/11/2018

વપરાશકર્તાઓ : 672028