મુખપૃષ્ઠશાખાઓ સિંચાઈ શાખા સં૫ર્ક માહિતી

સં૫ર્ક માહિતી 

 
શાખાનું નામ પંચાયત  સિંચાઈ વિભાગ , સુ૨ત                        
શાખાનું સ૨નામું      જિલ્લા પંચાયત  કચેરી , દરિયા મહેલ, સુ૨ત
મુખ્‍ય સં૫ર્ક અધ‍િકારી કાર્યપાલક ઈજને૨, પંચાયત  સિંચાઈ વિભાગ, સુ૨ત
ફોન નંબર ૦૨૬૧ –૨૪૩૬૮૨૪ , ૦૨૧૬- ૨૪૨૫૭૫૧  to ૫૫
Ext – ૧૪૬, ૧૪૯, ૧૫૦
 
 
અ.નં. વહીવટી અધિકારી નું નામ હોદ્દો ફોન નંબ૨ ફેકસ નંબ૨ મોબાઈલ નંબ૨ ઈ- મેઈલ
શ્રી બી.સી.શાહ કા.ઈ. શ્રી સુરત. ૦૨૬૧-૨૪૩૬૮૨૪ ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧ - ૫૫
એક્ષ્‍ટે. ૧૪૬,૧૫૦
.. ૯૯૯૮૫૭૩૩૪૮ dydir-ah-sur@gujarat.gov.in
શ્રી ના.કા.ઈ.  સુ૨ત ૦૨૬૧-૨૪૨૫૭૫૧ - ૫૫ એક્ષ્‍ટે. ૧૫૦ .. .. ..
શ્રી એસ.આ૨. ૫ટેલ ના.કા.ઈ. માંડવી ૦૨૬૨૩-૨૨૧૧૨૯ .. ૯૯૧૩૬૬૨૬૪૪ ..
શ્રી બી. કે. વ્યાસ ના.કા.ઈ. મહુવા ૦૨૬૨૫-૨૫૫૪૦૧ .. ૯૪૨૬૭૪૭૯૭૧ ..
શ્રી વી.પી. ૫ટેલ ના.કા.ઈ. ૦૨૬૨૬-૨૨૦૧૪૨ .. ૯૮૭૯૨૬૨૦૬૫ ..
શ્રી એસ.એ. તડવી ના.કા.ઈ. સોનગઢ ૦૨૬૨૪-૨૨૨૧૫૮ .. ૯૪૨૬૫૫૮૫૪૫ ..
 
   

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 6/10/2018

વપરાશકર્તાઓ : 662572