મુખપૃષ્ઠશાખાઓ વિકાસ શાખા સં૫ર્કની માહિતી

સં૫ર્કની માહિતી

શાખાનું નામ વિકાસ શાખા
શાખાનું સરનામુ જિલ્લા પંચાયત કચેરી ,સુ૨ત ,દરિયા મહેલ, મુગલીસરા,સુ૨ત
મુખ્ય સંપર્ક અધિકારી શ્રી ડી.જી.પટેલ (ઇ.ચાર્જ), નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી (વિકાસ શાખા )
ફોન નંબર ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૨૪૨૫૭૫૫ ઇન્ટ૨ કોમ નંબ૨ :૧૧૩,૧૧૪
ફેકસ નબર ૨૪૧૨૫૪૩
ઇ-મેલ dyddo-vikas-sur@gujarat.gov.in
શાખાના વહીવટી અધિકારીઓ
અ.નં. વહીવટી અધિકારીનું નામ હોદો ફોનનંબ૨(કચેરી) ફેકસનંબ૨ મોબાઈલ
નંબ૨
ઈ-મેલ
શ્રી ડી.જી.પટેલ (ઇ.ચાર્જ) નાયબ જિલ્લા વિકાસ અધિકારી શ્રી (વિકાસ શાખા ) ૦૨૬૧- ૨૪૨૫૭૫૧થી ૨૪૨૫૭૫૫
એક્ષ.નંબ૨- ૧૧૩
૦૨૬૧-૨૪૧૨૫૪૩ ૯૭૨૭૭૩૩૦૮૪ ૯૮૭૯૫૩૫૮૧૧ dyddo-vikas-sur@gujarat.gov.in

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 9/11/2017

વપરાશકર્તાઓ : 611274