સંપર્ક
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ
મુખપૃષ્ઠસંપર્ક

સંપર્ક


સરનામું : જીલ્લા વિકાસ અધિકારી
જીલ્લા પંચાયત,
સુરત.
ફોન નં : ૨૪૨૫૭૫૧ થી ૫૫
ફેકસ નં : ૦૨૬૧-૨૪૧૨૫૪૩

છેલ્લા સુધારાની તારીખ : 4/8/2018

વપરાશકર્તાઓ : 646352